Lista aktualności Lista aktualności

NN2.082.4.1.2021 ogłoszenie o zamówieniu - remont ambon stanowiących letnie schronienie kolonii rozrodczych nietoperzy

Czerwony Dwór, 13.09.2021 r.

Znak spr.: NN2.082.4.1.2021

Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy: zadanie pn. „Czynna ochrona nietoperzy w Nadleśnictwie Czerwony Dwór – 2021” – remont ambon stanowiących letnie schronienie kolonii rozrodczych nietoperzy

Działając na podstawie art. 703 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
(t. j. Dz. U. 2020, poz. 1740 z późniejszymi zmianami), Zamawiający informuje, że
w postępowaniu o zamówienie na wykonanie zadania „Czynna ochrona nietoperzy
w Nadleśnictwie Czerwony Dwór – 2021” – remont ambon stanowiących letnie schronienie kolonii rozrodczych nietoperzy (znak spr.: NN2.082.4.1.2021) do upływu terminu składania ofert, wpłynęły dwie oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
Zakładu Usług Leśnych Jarosław Walentukiewicz
Borki 6, 19-411 Świętajno
NIP: 847-106-00-23
na kwotę brutto 5.166,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć).

Prace będą realizowane w ramach zadania pn. „Czynna ochrona nietoperzy
w Nadleśnictwie Czerwony Dwór - 2021” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (WFOŚiGW).

 

 

______________________________________________________________________________

 

Czerwony Dwór, 24.08.2021 r.


Znak spr.: NN2.082.4.1.2021


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 19/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Czerwony Dwór z dnia 09 kwietnia 2021 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130.000 zł (znak spr.: SA.0210.1.2021).
Zamówienie będzie realizowane w ramach zadania pn. „Czynna ochrona nietoperzy
w Nadleśnictwie Czerwony Dwór - 2021” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (WFOŚiGW)
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Czynna ochrona nietoperzy
w Nadleśnictwie Czerwony Dwór – 2021” – remont ambon stanowiących letnie schronienie kolonii rozrodczych nietoperzy, wskazanych przez zamawiającego. Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium.
5. Główne warunki finansowe:
5.1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie, które oblicza się w sposób opisany w pkt 8.
5.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 5.1, obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ewentualne koszty materiałów, robocizny, kosztów utylizacji powstałych odpadów, itp.
5.3. Nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonania i materiałów.
5.4. W trakcie prac nad wykonaniem zadania Wykonawca zobowiązuje się do informowania o przebiegu prac drogą telefoniczną osoby odpowiedzialnej merytorycznie ze strony Zamawiającego co najmniej raz w tygodniu (osoba do kontaktu będzie wskazana przy podpisaniu umowy).
5.5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 5.1, będzie płatne w terminie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru robót stwierdzający wykonanie zamówienia bez wad.
5.6. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu
z rachunku bankowego Zamawiającego.
5.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty oraz prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
6. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby poszczególne elementy zamówienia zostały wykonane w całości we wskazanych przez Zamawiającego miejscach nie później niż do dnia 16 listopada 2021 roku.
Miejscem wykonania zamówienia są grunty w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Czerwony Dwór, położone w województwie warmińsko-mazurskim, w gminie Kowale Oleckie (powiat olecki). Szczegółowa lokalizacja w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
Posiadanie wiedzy - Wykonawca powinien złożyć oświadczenie iż posiada odpowiednie umiejętności i sprzęt niezbędne do pełnej realizacji zamówienia.
8. Opis sposobu obliczenia ceny:
8.1. Cena oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, uwzględnia wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.
8.2. Należy przedstawić cenę jednostkową za wykonanie remontu każdej
z ambon oraz stawkę podatku VAT. Cena oferty wynika z sumowania cen jednostkowych.
8.3. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
8.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.
9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie oferowała najniższą cenę brutto wykonania zadania.

10. Wynagrodzenie:
10.1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone na podstawie ilości odebranych prac, według cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.
10.2. Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 10.1., nie będzie podlegała zmianom w trakcie realizacji umowy i będzie uwzględniała wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczony przez Wykonawcę do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy.
10.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prace wykonane zgodnie z określoną
w umowie starannością potwierdzone w protokole odbioru robót.
11. Opis sposobu przygotowania oraz forma, miejsce i termin składania ofert:
11.1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
11.2. Oferta powinna zawierać oferowaną cenę wykonania zadania, o której mowa w pkt 8 oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 7 (wg wzoru
w załączniku nr 2).
11.3. Ofertę należy przesłać do Nadleśnictwa Czerwony Dwór w formie zeskanowanych dokumentów z podpisem własnoręcznym Wykonawcy lub nieedytowalnych plików z kwalifikowanym podpisem elektronicznym (np. *pdf) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres (w nazwie pliku powinno być zawarte słowo „ambony”):
czerwonydwor@bialystok.lasy.gov.pl
w terminie do 06 września 2021 roku do godziny 10:00.

12. Termin związania ofertą:
12.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 5 dni.
12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku nie otrzymania dotacji z WFOŚiGW w Olsztynie lub gdy oferta przekroczy zakładany budżet na realizację zadania.
12.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części zadania w zależności od wysokości otrzymanego dofinansowania
z WFOŚiGW w Olsztynie.
13. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

 

 

Zadanie pn. „Czynna ochrona nietoperzy w Nadleśnictwie Czerwony Dwór - 2021” będzie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (WFOŚiGW)

 

Osoba do kontaktu:

Paweł Augustynowicz – 504796701