Lista aktualności Lista aktualności

SA.2111.24.2021 Zaproszenie do skladania ofert - utrzymanie dróg

Czerwony Dwór, dnia 20.09.2021r.

Zn.spr.: SA.2111.24.2021

Zaproszenie do złożenia oferty

 

zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) ustawy nie stosuje się.

Postępowanie prowadzone na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 tys. zł (Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) w Nadleśnictwie Czerwony Dwór.

 

 1. Tytuł zamówienia: utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór – żwirowanie.

   

 2. Opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dróg leśnych w Nadleśnictwie Czerwony Dwór polegające na: dostarczeniu i wbudowaniu kruszywa naturalnego (frakcja 0-31,5 mm z dodatkiem 30% kruszywa przekruszonego) w ilości 1709 m3. W zakres powyższych robót budowlanych wchodzi dostarczenie kruszywa, równomierne rozścielenie kruszywa na wskazanym odcinku drogi oraz wstępne zagęszczenie samochodem ciężarowym polegające na dwukrotnym przejechaniu rozściełanego kruszywa.

 

Lokalizacja robót drogowych: gmina Kowale Oleckie, gmina Banie Mazurskie oraz gmina Budry.

Lp.

Nazwa leśnictwa

Planowanego ilość kruszywa

[m3]

Obręb

1.

Budry

235

Skalisko

2.

Skalisko

407

3.

Rapa

310

4.

Ustronie

474

5.

Rogale

183

 

6.

Rogonie

100

Czerwony Dwór

OGÓŁEM

1709

 

 

 1. Pozostałe informacje niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia:

 2. przed rozpoczęciem prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu laboratoryjne badanie kruszywa, które zamierza wbudować w drogi podczas prowadzonych prac remontowych;

 3. Zamawiający informuje, iż w trakcie realizacji zamówienia może pobrać komisyjnie próbki kruszywa wbudowanego i zlecić badania laboratoryjne;

 4. jeżeli wyniki badania próbek będą zgodne z opisem, roboty zostaną odebrane a koszt wykonania badań obciąży Zamawiającego. O ile wyniki będą niezgodne z opisem zamówienia, roboty nie zostaną odebrane a koszt wykonania badań obciąży Wykonawcę;

 5. po podpisaniu umowy zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy drogą mailową lub telefonicznie odcinek drogi do wykonania wraz z podaniem ilości kruszywa przewidzianej do naprawy danego odcinka;

 6. cena ofertowa zawierać będzie:

  • koszt 1 m3 kruszywa wraz z jego dowozem, rozścieleniem (wbudowaniem) i wstępnym zagęszczeniem;

 7. rozściełanie przez Wykonawcę materiałów winno umożliwić korzystanie z drogi leśnej bezpośrednio po zakończeniu prac na danym fragmencie drogi;

 8. osobą odpowiedzialną za odbiór ilościowy dostarczonych przez wykonawcę materiałów jest leśniczy lub podleśniczy danego leśnictwa; Ilość wbudowanego kruszywa zostanie ustalona poprzez zmierzenie jego objętości na każdym środku transportu świadczącego usługę i wyliczona matematycznie, poprzez obmiar ładunku. Z obmiaru sporządzony zostanie protokół. Ilość kursów przemnożona przez objętość wyliczoną stanowi ilość wbudowaną. Dostarczenie w/w materiałów może się odbyć wyłącznie w obecności leśniczego/podleśniczego danego leśnictwa;

 9. Wykonawca odpowiada za wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np.: uporządkowania terenu po pracach, wyrównanie dróg dojazdowych uszkodzonych w trakcie prac, w tym dróg nie będących własnością zleceniodawcy);

 10. Wykonawca odpowiada za wykonanie oznakowania terenu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   

 11. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

   

 12. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%.

   

 13. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

  Zakres uprawnień budowlanych – uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.

  Osoby wchodzące w skład zespołu, winny posiadać uprawnienia określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem  Ministra Transportu i Budownictwa z 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Warunek powyższy spełni również osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, szczególnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

 2. należy ją złożyć na załączonym formularzu;

 3. ceny w niej wyrażone mają być cyfrowo i słownie;

 4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń;

 5. ma obejmować całość zmówienia.

   

 6. Miejsce i termin złożenia oferty:

  Nadleśnictwo Czerwony Dwór, Czerwony Dwór 13, 19-411 Świętajno, pok. sekretariatu, do dnia 30 września 2021 r. godz. 12:00 w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie opatrzonej informacją „Oferta na utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór – żwirowanie”).

   

 7. Miejsce i termin oceny złożonych ofert: ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 30 września 2021 r.

   

 8. Osobą uprawnioną do udzielania informacji w niniejszej sprawie jest: specjalista ds. inwestycji Hubert Dąbrowski, h.dabrowski@bialystok.gov.pl; tel. 509 395 233.

   

 9. Informacje dotyczące zawarcia umowy (zlecenia).

  W terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy.

   

 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę zaplanowaną do realizacji zamówienia.

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz Oferty.

 2. Projekt umowy.

 3. Kara gwarancyjna.