Lista aktualności Lista aktualności

SA.2111.25.2021 Zaproszenie do skladania ofert - utrzymanie dróg-profilowanie

Czerwony Dwór, dnia 22.09.2021 r.

Zn.spr.: SA.2111.25.2021

Zaproszenie do złożenia oferty

 

zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) ustawy nie stosuje się.

Postępowanie prowadzone na podstawie § 7 Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 tys. zł (Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) w Nadleśnictwie Czerwony Dwór.

 

 1. Tytuł zamówienia: utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór – profilowanie.

   

 2. Opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dróg leśnych w Nadleśnictwie Czerwony Dwór w zakresie profilowania wraz z zagęszczeniem odcinków dróg przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego na długości około 12,5 km i średniej szerokości 3,5 m. W zakres powyższych robót budowlanych wchodzi trzykrotny przejazd równiarką odcinkiem naprawianej drogi (profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni drogi oraz nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych istniejącego podłoża) oraz dwukrotny przejazd walcem (zagęszczanie mechaniczne nawierzchni gruntowej).

 

Lokalizacja robót drogowych: gmina Banie Mazurskie oraz gmina Budry.

Lp.

Nazwa leśnictwa

Planowana długość

[km]

Obręb

1.

Budry

2,5

Skalisko

2.

Skalisko

2,5

3.

Rapa

2,5

4.

Ustronie

2,5

5.

Rogale

2,5

 

OGÓŁEM

12,5

 

 

 1. Pozostałe informacje niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia:

 2. po podpisaniu umowy zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy drogą mailową lub telefonicznie odcinek drogi do wykonania;

 3. cena ofertowa zawierać będzie:

  • koszt wykonania równania (równiarką) i zagęszczenia walcem samojezdnym 1 km bieżącego drogi leśnej o szerokości 3,5 m;

 4. realizacja robót powinna umożliwić korzystanie z drogi leśnej bezpośrednio po zakończeniu prac na danym fragmencie drogi;

 5. Wykonawca odpowiada za wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np.: uporządkowania terenu po pracach, wyrównanie dróg dojazdowych uszkodzonych w trakcie prac, w tym dróg nie będących własnością zleceniodawcy);

 6. Wykonawca odpowiada za wykonanie oznakowania terenu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   

 7. Termin realizacji zamówienia: do 20 dni od dnia podpisania umowy.

   

 8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%.

   

 9. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

  Zakres uprawnień budowlanych – uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.

  Osoby wchodzące w skład zespołu, winny posiadać uprawnienia określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem  Ministra Transportu i Budownictwa z 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Warunek powyższy spełni również osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, szczególnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

 2. należy ją złożyć na załączonym formularzu;

 3. ceny w niej wyrażone mają być cyfrowo i słownie;

 4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń;

 5. ma obejmować całość zmówienia.

   

 6. Miejsce i termin złożenia oferty:

  Złożenie oferty w formie elektronicznej (w wersji nieedytowalnej np. skan pdf lub jpg) przesłana na adres e-mail: czerwonydwor@bialystok.lasy.gov.pl, do dnia 28 września 2021 r. godz. 12:00.

   

 7. Miejsce i termin oceny złożonych ofert: ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 28 września 2021 r.

   

 8. Osobą uprawnioną do udzielania informacji w niniejszej sprawie jest: specjalista ds. inwestycji Hubert Dąbrowski, tel. 509 395 233.

   

 9. Informacje dotyczące zawarcia umowy (zlecenia).

  W terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy.

   

 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę zaplanowaną do realizacji zamówienia.

 

Załączniki:

 1. Formularz Oferty.

 2. Projekt umowy.