Lista aktualności Lista aktualności

SA.2300.4.2021 Zaproszenie do składania ofert - dostawa żwiru

Czerwony Dwór, dnia 20.09.2021r.

Zn.spr.: SA.2300.4.2021

 
Zaproszenie do złożenia oferty

 

zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) ustawy nie stosuje się.

Postępowanie prowadzone na podstawie § 7 Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 tys. zł (Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) w Nadleśnictwie Czerwony Dwór.

 

 1. Tytuł zamówienia: dostawa żwiru na potrzeby nadleśnictwa Czerwony Dwór – leśnictwa Bąkowo i Ustronie.

   

 2. Opis przedmiotu zamówienia

Zakup mieszanki żwirowej naturalnej 0 – 31,5 mm z domieszką kruszywa łamanego 30% wraz z transportem do leśnictwa Bąkowo i Ustronie gm. Banie Mazurskie.

 

 1. Pozostałe informacje niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia:

 2. Zamawiający informuje, iż w trakcie realizacji zamówienia może pobrać komisyjnie próbki kruszywa wbudowanego i zlecić badania laboratoryjne;

 3. jeżeli wyniki badania próbek będą zgodne z opisem, roboty zostaną odebrane a koszt wykonania badań obciąży Zamawiającego. O ile wyniki będą niezgodne z opisem zamówienia, roboty nie zostaną odebrane a koszt wykonania badań obciąży Wykonawcę;

 4. po podpisaniu umowy zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy drogą mailową lub telefonicznie odcinek drogi do wykonania wraz z podaniem ilości kruszywa przewidzianej do naprawy danego odcinka;

 5. cena ofertowa zawierać będzie:

  • koszt 1 m3 kruszywa wraz z jego dowozem;

 6. osobą odpowiedzialną za odbiór ilościowy dostarczonego materiału jest leśniczy lub podleśniczy danego leśnictwa oraz robotnik ds. magazynowych.

   

 7. Termin realizacji zamówienia: do 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

   

 8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%.

   

 9. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

  Zamawiający

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

 2. należy ją złożyć na załączonym formularzu;

 3. ceny w niej wyrażone mają być cyfrowo i słownie;

 4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń;

 5. ma obejmować całość zmówienia.

   

 6. Miejsce i termin złożenia oferty:

  Złożenie oferty w formie elektronicznej (w wersji nieedytowalnej np. skan pdf lub jpg) przesłana na adres e-mail: czerwonydwor@bialystok.lasy.gov.pl – 24.09.2021 godz. 12:00.

   

 7. Miejsce i termin oceny złożonych ofert: ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 24 września 2021 r.

   

 8. Osobą uprawnioną do udzielania informacji w niniejszej sprawie jest: specjalista ds. inwestycji Hubert Dąbrowski, h.dabrowski@bialystok.gov.pl

   

 9. Informacje dotyczące zawarcia umowy (zlecenia).

  W terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy.

   

 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę zaplanowaną do realizacji zamówienia.