Lista aktualności Lista aktualności

SA.20.1.2021 Zaproszenie do złożenia oferty - Sporządzenie koreferatu dokumentacji technicznej

Czerwony Dwór, dnia 09.09.2021 r.

Zn.spr.: SA.20.1.2021

Zaproszenie do złożenia oferty

 

zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) ustawy nie stosuje się.

Postępowanie prowadzone na podstawie §7 Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 tys. zł (Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) w Nadleśnictwie Czerwony Dwór.

 

 1. Tytuł zamówienia: Sporządzenie koreferatu dokumentacji technicznej zadania pn.: Przebudowa budynku mieszkalnego Leśny Zakątek.

   

 2. Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do weryfikacji opracowanej przez projektanta dokumentacji (zgodnie z Decyzją nr 8/2021 Dyrektora RDLP w Białymstoku z dnia 26 lutego 2021 r.), w szczególności: sprawdzenia kompletności, zgodności i spójności zapisów ujętych we wszystkich dokumentach wchodzących w skład dokumentacji projektowej: projekcie budowlanym i wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze i kosztorysie inwestorskim. Opracowanie powinno obejmować wykaz stwierdzonych wad, uchybień, usterek lub wskazanie obszarów, które wymagają wyjaśnienia zastosowanych rozwiązań projektowych, analizy kosztów lub błędów w kosztorysie.

   

 3. Sprawdzenie kompletnej dokumentacji zostanie sporządzone w formie oddzielnego opracowania (koreferatu) w 2 egz. + kopia na nośniku elektronicznym. Koreferat powinien zawierać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przedmiotowa dokumentacja techniczna jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.

   

 4. Zakres obligatoryjnych uprawnień budowlanych, które posiada zespół sprawdzający:

 5. uprawnienia architektoniczne lub konstrukcyjno budowlane do projektowania;

 6. konstrukcyjno budowlane do projektowania;

 7. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

 8. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

  Osoby wchodzące w skład zespołu, winny posiadać uprawnienia określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem  Ministra Transportu i Budownictwa z 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Warunek powyższy spełni również osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, szczególnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

   

 9. Termin realizacji zamówienia: 20 dni od dnia podpisania umowy.

   

 10. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%.

   

 11. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania w/w uprawnień budowlanych do projektowania

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

 2. należy ją złożyć na załączonym formularzu wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych;

 3. ceny w niej wyrażone mają być cyfrowo i słownie;

 4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń;

 5. ma obejmować całość zmówienia.

   

 6. Miejsce i termin złożenia oferty:

  Wykonawcy składają oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub nieedytowalnych plików (np. pdf), możliwe jest również złożenia oferty z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  Oferty należy przesyłać na adres e-mail: czerwonydwor@bialystok.lasy.gov.pl do dnia 17 września 2021 r. godz. 12:00.

   

 7. Miejsce i termin oceny złożonych ofert nastąpi w dniu 17 września 2021 r.

   

 8. Osobą uprawnioną do udzielania informacji w niniejszej sprawie jest: specjalista ds. inwestycji Hubert_Dąbrowski, h.dabrowski@bialystok.gov.pl; tel. 509 395 233.

 

 1. Informacje dotyczące zawarcia umowy.

  W terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy.

   

 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę zaplanowaną do realizacji zamówienia.

 

Załączniki do pobrania na dole strony:

 1. Formularz Oferty.

 2. Projekt umowy.

 3. Wyciąg z dokumentacji technicznej (pełna dokumentacja zostanie udostępniona po podpisaniu umowy).