Lista aktualności Lista aktualności

SA.270.7.2021 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór w roku 2021


Czerwony Dwór, 16 sierpnia 2021 r.

SA.270.7.2021

Działając na podstawie art. 255 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 20219 r. (Dz. U. 2021 poz. 1129, dalej PZP) Nadleśnictwo czerwony Dwór, jako zamawiający, unieważnia postępowanie SA.270.7.2021 na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór w roku 2021” w całym zakresie, to jest:
Pakiet VI           - leśnictwo Rapa;
Pakiet XIV         - leśnictwo Rogonie,
Pakiet XVI         - leśnictwo Mazury.
Na żadną z przywołanych wyżej części postępowania nie wpłynęła żadna oferta co stanowi przesłankę art. 255 ust. 1 PZP i uzasadnia unieważnienie postępowania pod względem formalnym i prawnym.
Decyzja w tej sprawie znajduje się w repozytorium plików na dole strony.


Czerwony Dwór,  28.07.2021 r.

SA.270.7.2021
 

Nadleśnictwo Czerwony Dwór informuje, iż w dniu 28.07.2021 r., pod nr 2021/S 144-383047 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o postępowaniu SA.270.7.2021 - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór w roku 2021.

Link do ogłoszenia:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383047-2021:HTML:PL:HTML&tabId=1&tabLang=pl

Termin składania ofert: 10.08.2021 r., godz. 11:00, za pośrednictwem miniPortalu UZP.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego.


Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu miniPortalu.

Identyfikator postępowania w miniPortalu: 2bc02530-6be4-4bc8-841c-ffc752c19695

Link do postępowania w miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2bc02530-6be4-4bc8-841c-ffc752c19695

Szyfrowanie ofert następuje za pomocą narzędzia dostępnego na stronie postępowania w MiniPortalu UZP, o adresie zamieszczonym wyżej.
Szyfrowanie wykonywane jest automatycznie,a klucz szyfrujący nie jest publikowany.

 

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Kwoty, o których mowa w art. 222 ust. 4 ustawy PZP wynoszą:

- Pakiet VI - 372 338,18 zł

- Pakiet XIV - 401 820,82 zł

- Pakiet XVI - 346 478,46 zł

Podane kwoty nie zawierają podatku VAT oraz nie uwzględniają opcji, o których mowa w rozdz. 3.5 SWZ.

 

Pliki do pobrania dotyczące postępowania znajdują się w repozytorium  na dole strony.