Lista aktualności Lista aktualności

SA.270.9.2021 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór w roku 2021


Czerwony Dwór, dnia 15.09.2021r.

Zn.spr.: SA.270.9.2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: przetarg nieograniczony „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na
terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór w roku 2021” (Ogłoszenie nr 2021/S 167-
438003 z dnia 30 sierpnia 2021 r.)


Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający
informuje, że unieważnił postępowanie na realizację w/w usług, tryb udzielania
zamówienia: przetarg nieograniczony.


Uzasadnienie prawne
Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo żadnej oferty.


Uzasadnienie faktyczne
W postępowaniu na realizację usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Czerwony Dwór w 2021 roku (ogłoszenie nr 2021/S 167-438003 z dnia
30 sierpnia 2021 r.), do upływu terminu składania ofert, wyznaczonego przez
Zamawiającego na dzień 13 września 2021 r. godz. 11:00 , nie wpłynęła żadna oferta.
Wobec powyższego Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie na podstawie art.
255 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

________________________________________________________________________________

Czerwony Dwór,  30.08.2021 r.

SA.270.9.2021
 

Nadleśnictwo Czerwony Dwór informuje, iż w dniu 30.08.2021 r., pod nr 2021/S 167-438003 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o postępowaniu SA.270.9.2021 - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór w roku 2021.

Link do ogłoszenia:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438003-2021:TEXT:PL:HTML

Termin składania ofert: 13.09.2021 r., godz. 11:00, za pośrednictwem miniPortalu UZP.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego.


Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu miniPortalu.

Identyfikator postępowania w miniPortalu: 9e8f2e31-f3ae-4003-a41b-3b39b0ba03e9

Link do postępowania w miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9e8f2e31-f3ae-4003-a41b-3b39b0ba03e9

Szyfrowanie ofert następuje za pomocą narzędzia dostępnego na stronie postępowania w MiniPortalu UZP, o adresie zamieszczonym wyżej.
Szyfrowanie wykonywane jest automatycznie,a klucz szyfrujący nie jest publikowany.

 

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

 

 

Pliki do pobrania dotyczące postępowania znajdują się w repozytorium  na dole strony.