Lista aktualności Lista aktualności

K.38.1.2021 Wybór wykonawcy - badanie sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Czerwony Dwór za rok obrotowy 2021

Czerwony Dwór,  dnia 14.07.2021 r.

 

Zn. spr.: K.38.1.2021

Informacja o wyborze wykonawcy

Notatka z wyboru wykonawcy usługi pod nazwą „Badanie sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Czerwony Dwór za rok 2021” znajduje się do pobrania na dole strony.
 

_________________________________________________________________________________________

 

Czerwony Dwór,  dnia 05.07.2021 r.

 

Zn. spr.: K.38.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Czerwony Dwór za rok obrotowy  2021.

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 ze
zm.), zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy, ze względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej 130.000,00 złotych.

 1. < >Skarb Państwa – Nadleśnictwo Czerwony Dwór, Czerwony Dwór 13,
  19 - 411 Świętajno.

   

 2. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zlecenia jest wykonanie przez Wykonawcę badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w trybie i na zasadach określonych Zarządzeniem Nr 32 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
  z dnia 16.04.2015 r. w sprawie badania przez biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
  oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz udział w inwentaryzacji zgodnie
  z harmonogramem i złożoną przez Wykonawcę ofertą.

 3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

 4. Zbadanie poprawności i kompletności wprowadzenia danych do ewidencji księgowej oraz ewidencji ilościowo – wartościowej, prawidłowości stawek amortyzacyjnych, prawidłowości klasyfikacji rodzajowej składników majątku trwałego nabytych lub wytworzonych w roku sprawozdawczym;

 5. Zbadanie prawidłowości naliczenia amortyzacji za rok sprawozdawczy;

 6. Zbadanie wszystkich operacji gospodarczych z przełomu roku;

 7. Zbadanie prawidłowości ustalonych w roku sprawozdawczym odpisówna fundusze zakładowe: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odpisów na PFRON, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych i naliczenie w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (DWR);

 8. Zbadanie realności sald na koniec roku sprawozdawczego z zakresu należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług;

 9. Zbadanie poprawności przeprowadzenia i udokumentowania rocznej inwentaryzacji składników majątku;

 10. Zbadanie prawidłowości wydatkowania środków ZFŚS w roku sprawozdawczym;

 11. Zbadanie prawidłowości ustalania oraz prezentacji w księgach podstawy
  do podatku dochodowego od osób prawnych;

 12. Zbadanie prawidłowości ustalania podstawy opodatkowania w podatku VAT, prawidłowość odliczania podatku naliczonego od należnego;

 13. Zbadanie realności sald na koniec roku sprawozdawczego środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych w zgodności
  z inwentaryzacją gotówki w kasie i potwierdzeniami sald przez poszczególne banki;

 14. Zbadanie prawidłowości udokumentowania obrotu materiałowego
  w magazynie głównym nadleśnictwa i magazynach leśnictw.

  Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Nadleśnictwa Czerwony Dwór przeprowadzi je w siedzibie jednostki (nie dopuszcza się udostępniania dokumentów w formie skanów lub innych formach elektronicznych) zamieści na  dokumentach  podpisy świadczące o ich badaniu.

 15. Wymagany termin realizacji zamówienia:

   do dnia 10 marca 2022 r.;

  Umowa z wykonawcą zostanie zawarta po akceptacji wyboru wykonawcy
  przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

   

 16. Kryteria wyboru audytora:

  Kryteria wyboru audytora to suma punktacji wyliczonej w następujący sposób: cena netto – 70% i ilość zbadanych dokumentów – 30%.

 17. Punktacja za cenę netto: od 9.000,00 zł do 8.501,00zł - 1 pkt, od 8.500,00 zł
  do 8.001,00 zł – 1,5 pkt, od 8.000,00 zł do 7.501,00 zł- 2 pkt, od 7.500,00 zł
  do 7.001,00 zł – 2,5 pkt, od 7.000,00 zł do 6.501,00zł – 3 pkt.

  Każde 100,00 zł powyżej wartości 9.000,00zł zmniejsza ilość punktów o 0,10. Każde 100,00 zł poniżej wartości 6.501,00 zł zwiększa ilość punktów o 0,10.

  W ofercie należy podać cenę z dokładnością do jednego złotego.

 18. Punktacja za procent zbadanych dokumentów: do 10% - 1 pkt, od 11% do 15% - 1,5 pkt, od 16% do 20% - 2 pkt, od 21% do 25% - 2,5 pkt, od 26% do 30% -
  3 pkt.

  Każdy 1% zbadanych dokumentów poniżej 10% zmniejsza wartość punktów
  o 0,10.

  W ofercie należy wskazać procent badanych dokumentów z dokładnością
  do jednego procenta.

  Maksymalna ilość zbadanych dokumentów wynosi 30%.

  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która uzyska największą ilość punktów według poniższego wzoru:

  (punkty za cenę x 70%) + (punkty za ilość zbadanych dokumentów x 30%)

 19. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania
  i złoży najkorzystniejszą ofertę.

 20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

 21. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić wg załączonego wzoru. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną osobę i złożona
  za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub nieedytowalnych plików (np. pdf) na adres mailowy: czerwonydwor@bialystok.lasy.gov.pl
  do dnia 12 lipca 2021 r. godz. 10.00.

 22. Wymagane dokumenty:

  Do oferty należy załączyć:

 23. aktualny odpis potwierdzający wpis na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;

 24. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do badania sprawozdań finansowych przez osoby, które będą wykonywały usługę.

  Ww. dokumenty należy przedłożyć w postaci kopii potwierdzonej za zgodność           z  oryginałem.

   

 25. Kontakt:

  W sprawie przedmiotu zamówienia należy się kontaktować telefonicznie
  z Alicją Węglicką, głównym księgowym Nadleśnictwa Czerwony Dwór,
  tel. 505 065 279  lub drogą mailową alicja.weglicka@bialystok.lasy.gov.pl

  W załączeniu:

  - Wzór oferty;

  - Projekt umowy.