Lista aktualności Lista aktualności

ZG.2200.10.2021 Zaproszenie do złożenia oferty: Usługa – prace geodezyjne.

Czerwony Dwór, dnia 23.09.2021r.

Zn.spr.: ZG.2200.10.2021

 

 Zaproszenie do złożenia oferty 

 

zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) ustawy nie stosuje się.

1. Tytuł zamówienia: Usługa – prace geodezyjne.

2. Przedmiotem zamówienia jest: pakiet I - weryfikacja i klasyfikacja użytków, pakiet II - wznowienie znaków granicznych i wytyczenie wizur geodezyjnych w Nadleśnictwie Czerwony Dwór.

3. Prace związane z weryfikacją i klasyfikacją użytków obejmują:

a) lustrację gruntów w obecności pracownika Nadleśnictwa,

b) wykonanie niezbędnych pomiarów i obliczeń,

c) przedstawienie propozycji zmian w klasyfikacji,

d) sporządzenie projektu klasyfikacji gruntów z przeznaczeniem dla państwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

e) opracowanie wyników pomiarów w formacie (*shp), w układzie współrzędnych

PUWG 1992 (przeliczonych z układów 1965 lub 2000) lub w oryginalnym

układzie 2000,

f) rozliczenie weryfikowanych użytków oraz zmienianych konturów

klasyfikacyjnych w działkach,

g) przekazanie wykazów zmian gruntowych z weryfikacji użytków z

poświadczeniem o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego.

4. Prace związane ze wznowieniem znaków granicznych obejmują:

a) zebranie i analizę materiałów źródłowych,

b) zawiadomienie wszystkich stron o wznowieniu znaków granicznych i

sporządzenie protokołów granicznych,

c) wznowienie, okazanie i trwała stabilizacja znaków granicznych,

d) przekazanie operatów technicznych do państwowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego,

e) wykazy współrzędnych i numerów wznawianych znaków granicznych w

formacie (*shp) w układzie współrzędnych PUWG 1992 lub w oryginalnym

układzie 2000, zarówno w formie cyfrowej, jak i papierowej,

f) kopię Protokołów z wznowienia znaków granicznych podpisanych przez osoby

uprawnione i zaewidencjonowanych przez właściwy terytorialnie ośrodek

dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

g) szkice graniczne.

5. Prace związane z wytyczeniem wizur geodezyjnych:

Prace polegają na wyznaczeniu przebiegu granicy z gruntami obcej własności oraz

okazaniu ich przedstawicielowi Nadleśnictwa celem oznakowania drzew do usunięcia.

Na drzewie, znajdującym się na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe, w

pobliżu punktów granicznych (do 2 m) Wykonawca zobowiązany jest namalować białą

farbą olejną opaskę o szerokości min. 5 cm na wysokości 1,5 m. Jeżeli w pobliżu

punktów granicznych nie występują drzewa należy przy słupku granicznym wbić lub

wkopać okorowany i zakonserwowany środkami solnymi drewniany słupek o średnicy

10 cm i na nim na wysokości 1,5 m namalować białą opaskę.

6. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest obszar administracyjny Nadleśnictwa Czerwony Dwór.

7. Termin wykonania zamówienia: do 10 grudnia 2021 r.

8. W załączniku nr 1 Nadleśnictwo przekazuje wykaz: użytków do weryfikacji i klasyfikacji, znaków granicznych do wznowienia, wizur geodezyjnych do wytyczenia.

9. Warunek udziału w zapytaniu ofertowym: stosowane uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

10. Termin składania ofert: do dnia 29.09.2021 r. do godziny 10.00. Ofertę składa się

za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub nieedytowalnych plików (pdf lub jpg) pod adresem e-mail: czerwonydwor@bialystok.lasy.gov.pl tytułując

wiadomość „Weryfikacja i klasyfikacja użytków, wznowienie znaków granicznych i wytyczenie wizur geodezyjnych w Nadleśnictwie Czerwony Dwór”.

11. Dopuszcza się składanie ofert na jeden lub dwa pakiety.

12. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena – 100%.

13. Termin oceny złożonych ofert: w dniu 29.09.2021 r.

14. Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie przesłane do wszystkich Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej.

15. W terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy.

16. Osobą uprawnioną do udzielania informacji w niniejszej sprawie jest: referent ds.

stanu posiadania Marta Koncewicz, marta.koncewicz@bialystok.lasy.gov.pl, tel. 87 523 85 11.

17. Podstawą do wystawienia faktury będzie dwustronnie podpisany protokół odbioru

robót i zatwierdzony przez Nadleśniczego.

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1. Wykaz: użytków do weryfikacji i klasyfikacji, znaków granicznych do wznowienia, wizur geodezyjnych do wytyczenia.

2. Formularz ofertowy.

3. Projekt umowy.

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.