Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Czerwony Dwór, Czerwony Dwór 13, 19 – 411 Świętajno.
Wejście główne do siedziby znajduje się od strony parkingu za bramą wjazdową prowadzącą z drogi publicznej do siedziby, bezpośrednio z jego poziomu. Wejście pomocnicze do sali konferencyjnej i pokoi gościnnych, tzw. boczne jest niedostępne dla osób nieuprawnionych (spoza siedziby nadleśnictwa).
Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przylegającym do budynku. Przed budynkiem wyznaczono miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
Dostęp do budynku odbywa się po schodach, do dyspozycji pozostaje platforma dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne prowadzi do holu oraz sekretariatu, gdzie dokonuje się przyjęcia gości. Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni. Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Brak wejścia dla niepełnosprawnych na piętro. Obsługa następuje w holu lub w pomieszczeniu leśniczych na parterze.
Korytarze przebiegają na jednym poziomie przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.
Na parterze, w holu, przy wejściu znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie
się osobom niewidomym i słabowidzącym.
Po budynku można poruszać się z psem asystującym.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.
Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu, za pośrednictwem telefonu lub online) pod warunkiem  umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.
W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 87 5238511 lub e-mailowo na adres czerwonydwor@bialystok.lasy.gov.pl.

Aplikacje mobilne:

Zakład Informatyki Lasów Państwowych udostępnia następujące aplikacje mobilne:

  • Leśnik+
  • Mapa+
  • LasRej
  • mLas Inżynier