Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs plastyczny pn. „KAŻDY MOŻE OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ – to jest konieczne”

Zapraszamy uczniów klas 5-8 szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT EDUKACYJNY

„KAŻDY MOŻE OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ – to jest konieczne”
 

§ 1

Postanowienia ogólne

    Organizatorem konkursu „KAŻDY MOŻE OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ – to jest konieczne” (dalej: „Konkurs”)  są: Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody z siedzibą ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa; tel. (22) 828 65 82, adres mailowy: zg@lop.org.pl zwany dalej „Organizatorem” lub „LOP”
    Fundatorem nagród w konkursie jest Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2; 00-496 Warszawa; tel. 22 340 17 95, e-mail: fundacja.PGE@gkpge.pl; https://fundacjapge.pl/ zwana dalej „Fundatorem” lub „PGE”.
    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
    Konkurs ma charakter otwarty. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

   

§ 2

Cele konkursu

    Edukacja i popularyzacja metod oszczędzania energii wśród uczestników konkursu.
    Wyrabianie i ugruntowanie nawyku gospodarności poprzez oszczędzanie energii.
    Zwiększanie świadomości ekologicznej uczestników Konkursu.
    Edukacja w zakresie ograniczania zużycia energii jako jednej z głównych dróg do ochrony klimatu

 

§ 3

Uczestnicy Konkursu

    Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 5-8 i szkół ponadpodstawowych.
    Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie plakatu, którego  treść będzie przedstawiać jedną lub więcej metod oszczędzania energii.
    Plakaty będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
        Kategoria I – uczniowie ze szkół podstawowych klasy 5 - 8,
        Kategoria II – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 

§ 4

Warunki uczestnictwa w konkursie

    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie są:
        zapoznanie się z Regulaminem Konkursu;
        prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.lop.org.pl będącego Załącznikiem nr 1 do Regulaminu;
        wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będącej Załącznikiem nr 2 do Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.), tzw. RODO, w celu realizacji konkursu, zgodnie z Klauzulą informacyjną, której treść stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu: „KAŻDY MOŻE OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ – to jest konieczne” dostępny na stronie internetowej: www.lop.org.pl
        dostarczenie w podanym terminie pracy konkursowej spełniającej wymogi Regulaminu wraz z załącznikami.

 

§ 5

Zasady Konkursu

    Konkurs polega na własnoręcznym wykonaniu plakatu, którego treść będzie przedstawiać jedną lub więcej metod oszczędzania energii.
    Technika wykonania:

    maksymalna wielkość pracy konkursowej nie może przekraczać formatu A1,
    praca konkursowa musi być wykonana techniką płaską.

    Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
    Praca konkursowa na odwrocie musi zawierać dane autora, w tym: imię i nazwisko, wiek.
    Czas trwania Konkursu wyznacza się od 24 listopada do 16 grudnia

Termin nadsyłania prac konkursowych: maksymalnie do 16 grudnia 2022 r. Prace nadesłane po tym terminie nie będą oceniane. Decyduje data stempla pocztowego.

Prace konkursowe wraz załącznikami 1, 2 i 3 należy przesłać pocztą na adres:

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny, ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs – Każdy może oszczędzać energię”

lub w formie pliku PDF, JPEG na adres e-mailowy: zg@lop.org.pl wraz ze skanem podpisanych załączników.

    Udział w konkursie oraz podpisanie zgody, o których mowa w § 4 pkt 1 jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe.
    Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

 

§ 6

Jury Konkursu i nagrody

    Prace konkursowe będą oceniane przez Jury poprzez przyznawanie punktów.
    W skład Jury będą wchodziły 4 osoby reprezentujące Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody oraz Fundację PGE z siedzibą w Warszawie;
    Jury, oceniając prace konkursowe i przyznając punkty, będzie zwracało szczególną uwagę na 3 kategorie:

    zgodność pracy z tematem,
    atrakcyjność formy przekazu (wartość artystyczną),
    wartość edukacyjną

    Jury, w każdej z dwóch kategorii opisanych w § 3 pkt. 3 będzie przyznawało punkty od 1 do 10 od każdego członka Jury w każdej kategorii.
    Po ocenie Jury zostanie sporządzony protokół końcowy zawierający wyniki.
    Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej, które zdobędą odpowiednio I, II i III miejsce w konkursie. Ponadto, Jury przyzna po 5 wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.
    Nagrodami w konkursie będą: Interaktywne zestawy edukacyjne/zestawy edukacyjne dotyczące czystej i ekologicznej energii oraz odnawialnych źródeł energii o wartości:

    I miejsce - do 500 zł
    II miejsce - do 350 zł
    III miejsce - do 250 zł
    łącznie 10 wyróżnień – do 150 zł

    Odbiór nagród – nagrody będzie można odebrać osobiście w biurze Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody, ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa lub zostaną przesłane na adres wskazany przez laureata/wyróżnionego. Warunkiem otrzymania nagrody jest podpisanie potwierdzenia odbioru nagrody.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

    Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania konkursu.
    Uczestnicy konkursu, zgłaszając pracę konkursową, nieodpłatnie przenoszą na Organizatora konkursu własność nadesłanej pracy oraz udzielają Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z praw autorskich, jakie do pracy konkursowej przysługują mu na wszystkich polach eksploatacji związanych z przeprowadzaniem konkursu, w szczególności w zakresie:

    utrwalania wizerunku pracy każdą możliwą techniką;
    publicznego odtwarzania wszystkimi środkami, w tym środkami przekazu danych na odległość;
    publicznego udostępniania;
    wprowadzania do pamięci komputera;
    przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu.

    Laureaci konkursu oraz wyróżnieni z chwilą otrzymania nagród przenoszą bez dodatkowego wynagrodzenia na Organizatora całość praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych do nagrodzonych prac, upoważniając Organizatora i Fundatora do korzystania z praw autorskich do prac na następujących polach eksploatacji:

    utrwalanie w całości i we fragmentach w druku wszelkimi znanymi technikami drukarskimi, na taśmie światłoczułej i nośnikach elektronicznych,
    wprowadzenie w całości i we fragmentach do pamięci komputera,
    zwielokrotnianie w całości i we fragmentach techniką drukarską i fotograficzną,
    udostępnienie pracy konkursowej i jej fragmentów za pośrednictwem sieci informatycznych (w szczególności typu Internet),
    publiczne odtwarzanie, nadawanie, wystawianie, wyświetlanie, reemitowanie,
    rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci teleinformatycznych otwartych i zamkniętych (w tym Internetu) oraz mobilnych serwisów, a także udostępnianie w taki sposób, by każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
    odpłatne i nieodpłatne udostępnianie całości pracy i jej fragmentów dla przedruku w prasie codziennej oraz magazynach,
    wyświetlanie w całości i we fragmentach,
    nieodpłatne udostępnianie całości oraz fragmentów we wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora oraz w mediach,
    odpłatne i nieodpłatne wprowadzanie do obrotu egzemplarza pracy i zwielokrotnionych kopii oraz ich najem, dzierżawa i użyczenie.

    Prace mogą być eksploatowane na powyższych polach eksploatacji w całości, we fragmentach oraz w połączeniu z innymi utworami wg swobodnego uznania Organizatora i Fundatora.
    Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.