Lista aktualności Lista aktualności

Projekt "Budowa wiaty edukacyjnej"

Najlepiej, jeśli leśna edukacja odbywa się w lesie. Dla tego, w ramach projektu dofinansowanego przez WFOŚiGW, wybudowaliśmy miejsce spotkań!

W ramach umowy 00381/15/13032/EE-SC/D (Konkurs "Małe obiekty edukacyjne") zrealizowaliśmy zadanie „Budowa wiaty edukacyjnej". Stworzyliśmy miejsce, gdzie będziemy mogli się spotykać. Zakładane działania edukacyjne będą miały charakter cykliczny, ale jesteśmy również otwarci na propozycje i oczekiwania zainteresowanych osób i instytucji.
Zakładamy, że osiągniemy następujące efekty ekologiczne:
1.    Kształtowania właściwych relacji ze środowiskiem wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2.    Przetwarzanie praktycznej wiedzy ekologicznej, leśnej i przyrodniczej w obcowaniu z naturą.
3.    Poznawanie środowiska przyrodniczego, tradycji, historii.
4.    Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
5.    Upowszechnianie zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętność korzystania z zasobów przyrody.
6.    Poznanie zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach w terenie leśnym.
7.    Rozbudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekosystemów leśnych.
8.    Uświadamianie współzależności między człowiekiem, społeczeństwem a przyrodą.
9.    Rozbudzanie wrażliwości na piękno i bogactwo przyrodnicze lasów.
10.    Ukazanie kulturotwórczej roli lasu.

A oto nasze propozycje edukacyjne:

1.    Zajęcia dydaktyczne w Nadleśnictwie Czerwony Dwór
    Cel:
•    rozpowszechnianie informacji o znaczeniu lasów dla środowiska przyrodniczego i życia człowieka
•    kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny region zamieszkania i wspólne dobro, jakim jest las
•    rozwinięcie aktywnego zamiłowania do przyrody
•    wzbudzenie szacunku dla trudnej i odpowiedzialnej pracy leśników
•    zapoznanie się z życiem zwierząt
•    rozwijanie umiejętności rozpoznawania roślin i zwierząt
Możliwość realizacji projektów zainspirowanych przez poszczególne szkoły w uzgodnieniu z Nadleśnictwem i przy wykorzystaniu bazy edukacyjnej.
Adresaci - Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Średnie, osoby dorosłe
Zasięg - zasięg terytorialny działania Nadleśnictwa i inni zainteresowani

2.    Zajęcia dydaktyczne prowadzone na Ścieżce Edukacyjno- Przyrodniczej "Leśny Zakątek"
    Cel:
•    kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny region zamieszkania i wspólne dobro, jakim jest las
•    rozwinięcie aktywnego zamiłowania do przyrody
•    wzbudzenie szacunku dla trudnej i odpowiedzialnej pracy leśników
•    zapoznanie się z życiem zwierząt
•    rozwijanie umiejętności rozpoznawania roślin i zwierząt
•    zapoznanie się z historią regionu
Możliwość realizacji projektów zainspirowanych przez poszczególne szkoły w uzgodnieniu z Nadleśnictwem i przy wykorzystaniu bazy edukacyjnej ścieżki przyrodniczej.
Adresaci - Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Średnie
Zasięg - zasięg terytorialny działania Nadleśnictwa i inni zainteresowani

3.    "Pomagamy leśnym zwierzętom przetrwać zimę"
    Cel:
•    pomoc leśnym zwierzętom
•    rozwinięcie aktywnego zamiłowania do przyrody
•    zapoznanie się z życiem zwierząt, ich potrzebami
•    zdobycie umiejętności rozpoznawania tropów zwierząt oraz nasion drzew i krzewów leśnych
Dzieci i młodzież zbierają jesienią kasztany, żołędzie i inne nasiona, którymi w zimie wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa dokarmiają zwierzynę i ptaki.
Adresaci - Szkoły Podstawowe
Zasięg – gminy regionu

4.    "Nie wypalaj traw"
    Cel:
•    podniesienie świadomości społeczeństwa na temat szkód i zagrożeń wynikających z wypalania traw
Prelekcja na temat wypalania traw podczas spotkań z leśnikiem w szkołach oraz pogadanek w terenie (Ścieżka Leśny Zakątek z wykorzystaniem wnioskowanej wiaty), przekazanie uczniom materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasów.
Adresaci - lokalna społeczność, dzieci i młodzież
Zasięg - zasięg terytorialny działania Nadleśnictwa

5.    "Dzień Ziemi"
    Cel:
•    kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny region zamieszkania i wspólne dobro, jakim jest las
•    rozwinięcie aktywnego zamiłowania do przyrody
•    wzbudzenie szacunku dla trudnej i odpowiedzialnej pracy leśników.
Adresaci - Szkoły Podstawowe
Zasięg - zasięg terytorialny działania Nadleśnictwa

6.    "Korzystanie z lasu" - pogadanki na spotkaniach w terenie
    Cel:
•    poznanie właściwych zasad zachowania się w lesie
•    umiejętne korzystanie z lasu.
Adresaci - dzieci i młodzież szkolna, turyści
Zasięg - zasięg terytorialny działania Nadleśnictwa

7.    "Sprzątanie Świata"
    Cel:
•    kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny region zamieszkania i wspólne dobro, jakim jest las
•    porządkowanie terenów.
Adresaci - Szkoły Podstawowe i Gimnazja w zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa
Zasięg – gminy regionu

Wszystkie działania z wykorzystaniem infrastruktury Nadleśnictwa Czerwony Dwór, w oparciu o wybudowane w ramach projektu, wiaty w pobliżu ścieżki dydaktycznej „Leśny Zakątek".