Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Czerwony Dwór położone są w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego na terenie powiatów: gołdapskiego, oleckiego i węgorzewskiego.

Lasy Czerwonego Dworu
Lasy Nadleśnictwa Czerwony Dwór położone są w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego na terenie powiatów: gołdapskiego, oleckiego i węgorzewskiego. Północną granicą jest granica państwa, na północnym-wschodzie graniczy z gruntami Nadleśnictwa Gołdap, na wschodzie i południu z obszarem Nadleśnictwa Olecko, na zachodzie z gruntami Nadleśnictwa Borki. Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną Nadleśnictwo leży w II krainie przyrodniczo-leśnej Mazursko-Podlaskiej, w Dzielnicy 1 Pojezierza Mazurskiego, mezoregionu Pojezierza Ełcko-Suwalskiego.
Łączna powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 16.935 ha, z czego powierzchni leśnej 14.569 ha i jest podzielona na dwa obręby leśne: Obręb Czerwony Dwór obejmujący wschodnią część Puszczy Boreckiej o powierzchni 8.180 ha oraz Obręb Skalisko (Lasy Skaliskie) o powierzchni 8.755 ha.
Walory przyrodnicze
System ochrony przyrody realizowany jest poprzez: rezerwaty przyrody, ochronę gatunkową roślin i zwierząt chronionych, zagrożonych i rzadkich, pomniki przyrody, lasy ochronne (lasy wodochronne, glebochronne i ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej), lasy stanowiące wyłączone drzewostany nasienne, lasy wielofunkcyjne.
Na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór istnieją trzy rezerwaty przyrody:
Rezerwat częściowy „Mazury" o powierzchni 392,24 ha, utworzony w roku 1981 w celu zachowania zespołu wodno-leśnego Puszczy Boreckiej. Obejmuje on lasy na wydłużonym wyniesieniu pomiędzy jeziorami Szwałk Wielki, Pilwąg i Łaźno, trzy zalesione wysepki na jeziorze Pilwąg wraz z jego wschodnią częścią. Na terenie rezerwatu spotkać można przykłady sukcesji od roślinności wodnej poprzez szuwarową, zbiorowiska turzycowe, łozowiska do olsów i różnych postaci grądów. Podobne układy nie występują już w pozostałych rezerwatach na terenie Puszczy Boreckiej. Ze względu na obecność wysepek oraz dobrze rozwiniętą część szuwarową, rezerwat odgrywa bardzo ważną rolę w ochronie ptaków. Kolejny, to rezerwat częściowy „Wyspa Lipowa na Jeziorze Szwałk Wielki" o powierzchni 2,73 ha, utworzony w roku 1975 w celu zachowania lasu liściastego o naturalnym charakterze, oraz rezerwat częściowy „Lipowy Jar" o, powierzchni 49,54 ha, założony w roku 1981 w celu ochrony naturalnego fragmentu drzewostanów lipowych w Puszczy Boreckiej w dobrze zachowanym jarze lokalnego cieku wodnego.