Lista aktualności Lista aktualności

NABYWAMY LASY I GRUNTY PRZEZNACZONE DO ZALESIENIA

Realizując zapisy Zarządzenia nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 roku, Nadleśniczy Nadleśnictwa Czerwony Dwór na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672) informuje, iż jest zainteresowany zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Czerwony Dwór oraz lokalizację proponowanych do sprzedaży gruntów, można zweryfikować w internetowym Banku Danych o Lasach - https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.

Oferowane do sprzedaży grunty:

· powinny być własnością lub współwłasnością sprzedającego (w przypadku współwłasności ofertę muszą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele),

· powinny mieć założoną księgę wieczystą,

· powinny być oznaczone jako las w ewidencji gruntów i budynków lub być przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

· powinny mieć uregulowany stan prawny,

· nie mogą być obciążone na rzecz osób trzecich,

· nie mogą być przedmiotem sporów granicznych,

· powinny mieć ustalone w terenie granice.

Preferowane będą oferty sprzedaży dotyczące lasów przylegających do gruntów objętych zarządem nadleśnictwa.

Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub nieruchomość mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Oferty sprzedaży należy składać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Czerwony Dwór lub listownie na adres: Nadleśnictwo Czerwony Dwór, Czerwony Dwór 13, 19-411 Świętajno lub elektronicznie na adres e-mail: czerwonydwor@bialystok.lasy.gov.pl.

W ofercie sprzedażowej skierowanej do nadleśnictwa prosimy o podanie:

· adresu administracyjnego nieruchomości, tj. powiatu, gminy, obrębu ewidencyjnego, numeru działki oraz jej powierzchni,
· numeru księgi wieczystej.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonów: 87 523 85 11 w dni robocze od 715 do 1515.

Więcej informacji o ogólnopolskiej akcji skupu gruntów pod nowe lasy na stronie: https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/beda-nowe-lasy-kupujemy-tereny-pod-zalesianie.