Lista aktualności Lista aktualności

NN2.082.1.2021 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Czerwony Dwór,      05.07.2021 roku

Znak spr.: NN2.082.1.2021

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

  Postępowanie było prowadzone na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. – „PZP”) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 18/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Czerwony Dwór z dnia 09 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu dla zamówień poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (znak spr.: ZG.082.4.2021).

  Zadanie będzie realizowane w obszarze Natura 2000 PLB280011 Lasy Skaliskie
  w ramach "Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" (OPL). Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr POIS.02.04.00-00-0200/16-00. Przedmiot ochrony - A089 orlik krzykliwy.

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Wykaszanie oraz usuwanie nalotu drzew i krzewów. Zakres rzeczowy - ochrona żerowisk: wykaszanie łąk w celu przeciwdziałania sukcesji terenów otwartych w Nadleśnictwie Czerwony Dwór w 2021 roku w ramach projektu OPL”. Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Kod CPV: 77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

  3. Nadleśnictwo Czerwony Dwór informuje, że w toku postępowania złożone zostały cztery oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

  Zakładu Usług Leśnych Stanisław Ziemiacki z siedzibą w Wydutkach 2/1, 11-606 Budry, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 8451318458; REGON 281543903

  na kwotę

  640,00 zł netto za 1 ha + VAT 8%

   

Zadanie realizowane w obszarze Natura 2000 PLB280011 Lasy Skaliskie w ramach "Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" (OPL). Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr POIS.02.04.00-00-0200/16-00.

Przedmiot ochrony - A089 orlik krzykliwy.

Zadanie nr 2 - Wykaszanie oraz usuwanie nalotu drzew i krzewów. Zakres rzeczowy - ochrona żerowisk: wykaszanie łąk w celu przeciwdziałania sukcesji terenów otwartych.

 

 

Dokumentacja w postępowaniu NN2.082.1.2021 znajduje się w archiwum BIP pod poniższym adresem:

https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_czerwony_dwor/zamowienia_publiczne/pg_202106220472699861108