Lista aktualności Lista aktualności

SA.20.2.2021 Zaproszenie do złożenia oferty - Kompleksowy nadzór inwestorski

Czerwony Dwór, dnia 07.09.2021r.

Zn.spr.: SA.20.2.2021


Zaproszenie do złożenia oferty


zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2021 poz. 1129) ustawy nie stosuje się.
Postępowanie prowadzone na podstawie §7 Regulaminu udzielania zamówień o wartości
mniejszej niż 130 tys. zł (Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) w Nadleśnictwie
Czerwony Dwór.
1. Tytuł zamówienia: Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.:
Przebudowa mostu w leśn. Rogonie.
2. Przedmiot zamówienia: sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu polegającym na
przebudowie mostu w leśnictwie Rogonie.
3. Zakres usługi dotyczy:
1) reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
tych robót wyrobów wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym
zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych (spełniających
wymagania określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, oraz Ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane) – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych urządzeń technicznych oraz
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i
przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie
Zamawiającego, kontrolowania rozliczeń budowy;
5) wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub
badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów
potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów,
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów
potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
6) żądania od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
7) zabezpieczenie zaplecza niezbędnego do sprawowania nadzoru inwestorskiego.
Nadzór będzie odbywał się nad następującym planowanym zakresem robót:

a) rozebranie istniejącej konstrukcji drewnianej mostu: barier, pokładu, belek
poprzecznych i dźwigarów;
b) rozebranie górnej części przyczółków betonowych i oderwanych skrzydełek;
c) rozebranie nawierzchni na dojazdach do mostu;
d) wykonanie robót ziemnych (wykopy, nasypy);
e) montaż konstrukcji nośnej mostu z blachy falistej na obciążenie klasy A wg PN-85/S
10030 (500 kN);
f) wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego;
g) wykonanie elementów żelbetowych: belek podporęczowych, wieńców, skrzydełek i
oczepów stożków;
h) montaż barier mostowych;
i) wykonanie nawierzchni bitumicznej na moście i dojazdach;
j) obrukowaniem skarp stożków kamieniem brukowcem.
k) oznakowanie pionowe mostu i dojazdów.
Parametry techniczne projektowanego mostu:
a) położony jest w ciągu drogi leśnej o nawierzchni bitumicznej;
b) obciążenie klasy A wg PN-85/S 10030 - 500 kN;
c) szerokość całkowita mostu - 6,70 m;
d) długość mostu - 9,00 m;
e) światło przekroju poprzecznego mostu - 7,50 m2;
f) konstrukcja nośna mostu z blachy falistej - 381 x 141 x 5,5 mm;
g) światło poziome mostu - 4,21 m;
h) światło pionowe mostu - 2,32 m;
i) szerokość jezdni na moście - 5,00 m;
j) rodzaj nawierzchni jezdni: - bitumiczna;
k) szerokość jezdni na dojazdach - 3,5-5,0 m.
Most położony nad rzeką Ełk w ciągu drogi leśnej o nawierzchni bitumicznej, w odległości
ok. 450 m od strony skrzyżowania z drogą powiatową nr 1746N w Czerwonym Dworze, na
działkach o nr geodezyjnym: 3177/1, 3177/2, 3177/3 w obrębie geodezyjnym Szwałk, gm.
Kowale Oleckie.
4. Zakres uprawnień budowlanych – uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności inżynieryjnej mostowej.
Osoby wchodzące w skład zespołu, winny posiadać uprawnienia określone w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub
odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Warunek powyższy spełni również osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w
budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, szczególnie z
ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
5. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie lub skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o
zakończeniu budowy (planowany w grudniu 2021 r.).

Planowany termin prowadzenia robót budowlanych do końca listopada 2021 roku, okres
gwarancji/rękojmi (5 lat od odbioru końcowego robót budowlanych).
6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%.
7. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej
mostowej, a także wykażą przynależność do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa.
Brak dokumentów potwierdzających spełnienie warunku w postępowaniu będzie wiązało się
z odrzuceniem oferty.
8. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) należy ją złożyć na załączonym formularzu;
2) ceny w niej wyrażone mają być cyfrowo i słownie;
3) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń;
4) ma obejmować całość zmówienia.
9. Miejsce i termin złożenia oferty:
Wykonawcy składają oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub
nieedytowalnych plików (np. pdf), możliwe jest również złożenia oferty z kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Oferty należy przesyłać na adres e-mail: czerwonydwor@bialystok.lasy.gov.pl do dnia 16
września 2021 r. godz. 12:00.
10. Miejsce i termin oceny złożonych ofert nastąpi w dniu 16 września 2021 r.
11. Osobą uprawnioną do udzielania informacji w niniejszej sprawie jest: specjalista ds.
inwestycji Hubert_Dąbrowski, h.dabrowski@bialystok.gov.pl; tel. 509 395 233.
12. Informacje dotyczące zawarcia umowy.
W terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany
Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę
zaplanowaną do realizacji zamówienia.
Załączniki:
1. Formularz Oferty.
2. Projekt umowy.
3. Projekt budowlany.