Lista aktualności Lista aktualności

SA.20.7.2020 Zaproszenie do złożenia oferty - Rozbudowa punktu przechowywania tusz

Czerwony Dwór, dnia 24.06.2021 r.

Zn.spr.: SA.20.7.2020

Zaproszenie do złożenia oferty

zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) ustawy nie stosuje się.

1.    Tytuł zamówienia: Rozbudowa punktu przechowywania tusz.

2.    Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa punktu przechowywania tusz w miejscowości Czerwony Dwór na działkach geodezyjnych 3196/1, 3197/1 w obrębie Szwałk, gmina Kowale Oleckie, w której zakres wchodzi:
1)    rozebranie istniejącego ogrodzenia i  wykonanie nowego z siatki (24 mb);
2)    wykonanie fundamentów, izolacji oraz ścian zewnętrznych gr. 24 cm z bloczków silikatowych;
3)    naprawa stropodachu;
4)    wykonanie tynków cementowo – wapiennych;
5)    wykonanie posadzek betonowych zacieranych na gładko z izolacją z papy termozgrzewalnej;
6)    montaż wrót stalowych oraz stalowych drzwi wejściowych;
7)    malowanie;
8)    montaż mat bioasekuracyjnych.

3.    Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowaniem osobami z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w branży konstrukcyjno – budowlanej oraz inżynieryjnej w specjalności sieci i instalacje sanitarne.

4.    Wymagany termin realizacji zamówienia: 50 dni od dnia podpisania umowy.

5.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%

6.    Opis sposobu przygotowania oferty:
1)    należy ją złożyć na załączonym formularzu;
2)    ceny w niej wyrażone mają być cyfrowo i słownie;
3)    ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń;
4)    ma obejmować całość zmówienia.

7.    Miejsce i termin złożenia oferty:
Nadleśnictwo Czerwony Dwór, Czerwony Dwór 13, 19-411 Świętajno, pok. sekretariatu, do dnia 15 lipca 2021 r. godz. 12:00. Ofertę składa się za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub nieedytowalnych plików (pdf lub jpg) pod adresem e-mail: czerwonydwor@bialystok.lasy.gov.pl.

8.    Miejsce i termin oceny złożonych ofert: ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2021 r.

9.    Osobą uprawnioną do udzielania informacji w niniejszej sprawie jest: specjalista ds. inwestycji Hubert_Dąbrowski, h.dabrowski@bialystok.gov.pl; tel. 509 395 233.

10.    Informacje dotyczące zawarcia umowy (zlecenia)
W terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy.

11.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny, również w przypadku, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę zaplanowaną do realizacji zamówienia.

12. Wykonawca, rozpocznie roboty budowlane po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na roboty budowlane przez Zamawiającego.Załączniki:
1.    Formularz Oferty.
2.    Projekt umowy.
3.    Projekt na roboty budowlane.
4.    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Link do strony archiwalnej BIP prowadzonego postępowania:

https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_czerwony_dwor/zamowienia_publiczne/pg_202105310522633113425