Lista aktualności Lista aktualności

SA.270.5.2021 Przetarg nieograniczony - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór w roku 2021

Czerwony Dwór,  22.07.2020 r.

SA.270.5.2021

Wniosek o unieważnienie postępowania

 

Plik do pobrania znajduje się w repozytorium  na dole strony.

______________________________________________________________________________________________

Czerwony Dwór,  20.07.2020 r.

SA.270.5.2021
 

Nadleśnictwo Czerwony Dwór informuje, iż w dniu 07.07.2021 r., pod nr 2021/S 129-342679 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o postępowaniu SA.270.5.2021 - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej i łąkowo - rolnej na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór w roku 2021.

Link do ogłoszenia:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342679-2021:TEXT:PL:HTML

Termin składania ofert: 20.07.2021 r., godz. 11:00, za pośrednictwem miniPortalu UZP.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego.


Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu miniPortalu.

Identyfikator postępowania w miniPortalu: 2b544bf7-12dc-4fa6-8535-17785479d87b

Link do postępowania w miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2b544bf7-12dc-4fa6-8535-17785479d87b

Szyfrowanie ofert nastepuje za pomocą narzędzia dostępnego na stronie postępowania w MiniPortalu UZP, o adresie zamieszczonym wyżej.
Szyfrowanie wykonywane jest automatycznie,a klucz szyfrujący nie jest publikowany.

 

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.

Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Kwoty, o których mowa w art. 222 ust. 4 ustawy PZP wynoszą:

- Pakiet VI - 372 338,18 zł

- Pakiet XIV - 401 820,82 zł

- Pakiet XVI - 346 478,46 zł

Podane kwoty nie zawierają podatku VAT oraz nie uwzględniają opcji, o których mowa w rozdz. 3.5 SWZ.

 

Pliki do pobrania dotyczące postępowania znajdują się w repozytorium  na dole strony.

______________________________________________________________________________________________

 

Czerwony Dwór, 02.07.2021 r.

SA.270.5.2021

Nadleśnictwo Czerwony Dwór, jako zamawiający , informuje, iż w dniu 02.07.2021 r. zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór w roku 2021”. Dokumenty oraz szczegóły dotyczące komunikacji w postepowaniu zostaną udostępnione po opublikowaniu ogłoszenia w TED.

 

Termin składania ofert - 20 lipca 2021 r. do godz. 11:00 za pośrednictwem miniPortalu UZP.

Termin otwarcia ofert - 20 lipca 2021 r. do godz. 11:10, sala nr 25 w siedzibie zamawiającego, Czerwony Dwór 13,19-411 Świętajno.