Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. ogółu gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy w ośrodkach hodowli zwierzyny.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez żubry, łosie, jelenie, sarny i dziki. Szacuje się, że łosi jest około 110 szt., jeleni 350 szt., saren 370 szt., a dzików 280 szt. Okresowo pojawiają się żubry. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra, wilka i co ciekawe - rysia.

Na terenie naszego nadleśnictwa żyją lisy, jenoty, zające, jarząbki, kuropatwy, borsuki, kuny

Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, jenoty, zające, jarząbki, kuropatwy, borsuki, kuny i inne. Licznie reprezentowane są ptaki drapieżne z bielikiem i rybołowem na czele. Wśród zbiorników wodnych prawdziwy raj ma ptactwo wodne.

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie dokonuje się szacowania liczebności zwierzyny. Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych systematycznie wzrasta, dotyczy to w szczególności łosia.

Zapoznaj się z ofertą łowiecką nadleśnictwa