O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Czerwony Dwór położone jest na terenie Pojezierza Mazurskiego. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w miejscowości Czerwony Dwór, około 30 km na pn-wsch od Olecka. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa wynosi 16,94 tys. ha. Składa się ono z dwóch obrębów leśnych: Czerwony Dwór będący częścią Puszczy Boreckiej oraz Skalisko stanowiący oddzielny kompleks lasu na północ od miejscowości Banie Mazurskie

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe (Las mieszany świeży i las świeży stanowią ponad 50%). Średni wiek lasów na naszym terenie to 59 lat, a przeciętna zasobność przekracza 260 m sześc./ha.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

16 listopada 2016r. gościliśmy w naszym nadleśnictwie ekipę programu „L jak las”. Tematem przewodnim były szkody od zwierzyny w lesie i sposoby radzenia sobie z nimi, a w zasadzie koegzystencja zwierząt i leśników. Zamieszczamy sesję fotograficzną z produkcji programu. Na zdjęciach możecie zobaczyć, jak sobie radzimy z „interwencją” bobrów i łosi. Uważny obserwator dostrzeże również jaki talent trzeba posiadać, by z sadzonki sosny wystrzyc pompon… Terminy emisji programu: TVP Regionalna Olsztyn – premiera: 29 listopada 2016, wtorek, godz. 19.15, powtórki: 02 grudnia, piątek, godz. 20.25, 03 grudnia, sobota, godz. 19.00. TVP Regionalna Białystok – premiera: 17 grudnia 2016, sobota, godz. 10.30 , powtórka: 24 grudnia, sobota, godz. 10.30.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Czerwony Dwór na lata 2024-2033

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Ochrona przyrody

System ochrony przyrody Nadleśnictwa Czerwony Dwór realizowany jest poprzez: rezerwaty przyrody, ochronę gatunkową roślin i zwierząt chronionych, zagrożonych i rzadkich, pomniki przyrody, lasy ochronne (lasy wodochronne, glebochronne i ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej), lasy stanowiące wyłączone drzewostany nasienne, lasy wielofunkcyjne. Na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór istnieją trzy rezerwaty przyrody.

Certyfikaty

Certyfikacja to ważny proces zapewnienia jakości zarządzania. O tym jak pracujemy świadczy posiadany certyfikat PEFC.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.