Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa (lasy prywatne) na mocy ustawy o lasach są nadzorowane przez właściwego Starostę, który obowiązki te może przekazać Nadleśniczemu na drodze zawartego porozumienia. Na tej podstawie Starostowie z Olecka oraz z Gołdapi przekazali część obowiązków związanych z pełnieniem nadzoru Nadleśnictwu, natomiast Starosta w Węgorzewie pozostawił w swoich kompetencjach całość spraw związany z nadzorem. Łączna powierzchnia lasów prywatnych na obszarze działania Nadleśnictwa Czerwony Dwór wynosi około 1 tysiąca ha i na ternie poszczególnych powiatów wynosi:

1.     Olecko:                150 ha

2.     Gołdap:               800 ha

3.     Węgorzewo:           50 ha

Lasy prywatne tworzą sieć kilkuset niewielkich kompleksów o powierzchni poniżej 1 ha, tylko nieliczne przekraczają 10 ha. Największa ich ilość znajduje się na północ od Lasów Skaliskich w okolicach miejscowości Żabin, Ściborki, Obszarniki i Jagoczany. Większość lasów prywatnych pochodzi z powojennych zalesień, tak więc ich wiek waha się od 60 do 70 lat. W ostatnich latach nastąpiło zwiększenie ich powierzchni na skutek zalesień w ramach programu PROW.

We wszelkich sprawach związanych z lasami niepaństwowymi zapraszamy do kontaktu z Maciejem Kupczyńskim, 87 523 85 11, w godzinach od 7:15 do 15:15 w dniach roboczych.

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów