Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z dróg leśnych

Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór.

Regulamin określa zasady korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór.

Podstawa prawna:


1.    Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672), zwana dalej ustawą o lasach.
2.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).
3.    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), zwana dalej Prawo o ruchu drogowym.
4.    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.).
5.    Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U z 2019 poz. 2310), zwane dalej rozporządzeniem Ministrów w sprawie znaków.
6.    Zarządzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (ZI.771.44.2021).