Wydawca treści Wydawca treści

Konkurs plastyczny pn. „KAŻDY MOŻE OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ – to jest konieczne”

Zapraszamy uczniów klas 5-8 szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT EDUKACYJNY

„KAŻDY MOŻE OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ – to jest konieczne”
 

§ 1

Postanowienia ogólne

    Organizatorem konkursu „KAŻDY MOŻE OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ – to jest konieczne” (dalej: „Konkurs”)  są: Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody z siedzibą ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa; tel. (22) 828 65 82, adres mailowy: zg@lop.org.pl zwany dalej „Organizatorem” lub „LOP”
    Fundatorem nagród w konkursie jest Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2; 00-496 Warszawa; tel. 22 340 17 95, e-mail: fundacja.PGE@gkpge.pl; https://fundacjapge.pl/ zwana dalej „Fundatorem” lub „PGE”.
    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
    Konkurs ma charakter otwarty. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

   

§ 2

Cele konkursu

    Edukacja i popularyzacja metod oszczędzania energii wśród uczestników konkursu.
    Wyrabianie i ugruntowanie nawyku gospodarności poprzez oszczędzanie energii.
    Zwiększanie świadomości ekologicznej uczestników Konkursu.
    Edukacja w zakresie ograniczania zużycia energii jako jednej z głównych dróg do ochrony klimatu

 

§ 3

Uczestnicy Konkursu

    Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 5-8 i szkół ponadpodstawowych.
    Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie plakatu, którego  treść będzie przedstawiać jedną lub więcej metod oszczędzania energii.
    Plakaty będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
        Kategoria I – uczniowie ze szkół podstawowych klasy 5 - 8,
        Kategoria II – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 

§ 4

Warunki uczestnictwa w konkursie

    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie są:
        zapoznanie się z Regulaminem Konkursu;
        prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.lop.org.pl będącego Załącznikiem nr 1 do Regulaminu;
        wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będącej Załącznikiem nr 2 do Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.), tzw. RODO, w celu realizacji konkursu, zgodnie z Klauzulą informacyjną, której treść stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu: „KAŻDY MOŻE OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ – to jest konieczne” dostępny na stronie internetowej: www.lop.org.pl
        dostarczenie w podanym terminie pracy konkursowej spełniającej wymogi Regulaminu wraz z załącznikami.

 

§ 5

Zasady Konkursu

    Konkurs polega na własnoręcznym wykonaniu plakatu, którego treść będzie przedstawiać jedną lub więcej metod oszczędzania energii.
    Technika wykonania:

    maksymalna wielkość pracy konkursowej nie może przekraczać formatu A1,
    praca konkursowa musi być wykonana techniką płaską.

    Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
    Praca konkursowa na odwrocie musi zawierać dane autora, w tym: imię i nazwisko, wiek.
    Czas trwania Konkursu wyznacza się od 24 listopada do 16 grudnia

Termin nadsyłania prac konkursowych: maksymalnie do 16 grudnia 2022 r. Prace nadesłane po tym terminie nie będą oceniane. Decyduje data stempla pocztowego.

Prace konkursowe wraz załącznikami 1, 2 i 3 należy przesłać pocztą na adres:

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny, ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs – Każdy może oszczędzać energię”

lub w formie pliku PDF, JPEG na adres e-mailowy: zg@lop.org.pl wraz ze skanem podpisanych załączników.

    Udział w konkursie oraz podpisanie zgody, o których mowa w § 4 pkt 1 jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe.
    Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

 

§ 6

Jury Konkursu i nagrody

    Prace konkursowe będą oceniane przez Jury poprzez przyznawanie punktów.
    W skład Jury będą wchodziły 4 osoby reprezentujące Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody oraz Fundację PGE z siedzibą w Warszawie;
    Jury, oceniając prace konkursowe i przyznając punkty, będzie zwracało szczególną uwagę na 3 kategorie:

    zgodność pracy z tematem,
    atrakcyjność formy przekazu (wartość artystyczną),
    wartość edukacyjną

    Jury, w każdej z dwóch kategorii opisanych w § 3 pkt. 3 będzie przyznawało punkty od 1 do 10 od każdego członka Jury w każdej kategorii.
    Po ocenie Jury zostanie sporządzony protokół końcowy zawierający wyniki.
    Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej, które zdobędą odpowiednio I, II i III miejsce w konkursie. Ponadto, Jury przyzna po 5 wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.
    Nagrodami w konkursie będą: Interaktywne zestawy edukacyjne/zestawy edukacyjne dotyczące czystej i ekologicznej energii oraz odnawialnych źródeł energii o wartości:

    I miejsce - do 500 zł
    II miejsce - do 350 zł
    III miejsce - do 250 zł
    łącznie 10 wyróżnień – do 150 zł

    Odbiór nagród – nagrody będzie można odebrać osobiście w biurze Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody, ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa lub zostaną przesłane na adres wskazany przez laureata/wyróżnionego. Warunkiem otrzymania nagrody jest podpisanie potwierdzenia odbioru nagrody.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

    Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania konkursu.
    Uczestnicy konkursu, zgłaszając pracę konkursową, nieodpłatnie przenoszą na Organizatora konkursu własność nadesłanej pracy oraz udzielają Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z praw autorskich, jakie do pracy konkursowej przysługują mu na wszystkich polach eksploatacji związanych z przeprowadzaniem konkursu, w szczególności w zakresie:

    utrwalania wizerunku pracy każdą możliwą techniką;
    publicznego odtwarzania wszystkimi środkami, w tym środkami przekazu danych na odległość;
    publicznego udostępniania;
    wprowadzania do pamięci komputera;
    przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu.

    Laureaci konkursu oraz wyróżnieni z chwilą otrzymania nagród przenoszą bez dodatkowego wynagrodzenia na Organizatora całość praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych do nagrodzonych prac, upoważniając Organizatora i Fundatora do korzystania z praw autorskich do prac na następujących polach eksploatacji:

    utrwalanie w całości i we fragmentach w druku wszelkimi znanymi technikami drukarskimi, na taśmie światłoczułej i nośnikach elektronicznych,
    wprowadzenie w całości i we fragmentach do pamięci komputera,
    zwielokrotnianie w całości i we fragmentach techniką drukarską i fotograficzną,
    udostępnienie pracy konkursowej i jej fragmentów za pośrednictwem sieci informatycznych (w szczególności typu Internet),
    publiczne odtwarzanie, nadawanie, wystawianie, wyświetlanie, reemitowanie,
    rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci teleinformatycznych otwartych i zamkniętych (w tym Internetu) oraz mobilnych serwisów, a także udostępnianie w taki sposób, by każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
    odpłatne i nieodpłatne udostępnianie całości pracy i jej fragmentów dla przedruku w prasie codziennej oraz magazynach,
    wyświetlanie w całości i we fragmentach,
    nieodpłatne udostępnianie całości oraz fragmentów we wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora oraz w mediach,
    odpłatne i nieodpłatne wprowadzanie do obrotu egzemplarza pracy i zwielokrotnionych kopii oraz ich najem, dzierżawa i użyczenie.

    Prace mogą być eksploatowane na powyższych polach eksploatacji w całości, we fragmentach oraz w połączeniu z innymi utworami wg swobodnego uznania Organizatora i Fundatora.
    Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

 


Borecka Łękuk Trail

Po raz kolejny na pięknych trasach Puszczy Boreckiej pojawili się biegacze z całej Polski

Dzięki Wioska Biegaczy, Fundacja Dystans i Folwark Łękuk zawodnicy z całej Polski mieli okazję po raz kolejny poznać uroki Puszczy Boreckiej. Na trzech trasach dla seniorów i jednej dziecięcej zawodnicy ścigali się na dystansach 50, 21, 13 i 5 km. Biegnący odwiedzili najpiękniejsze zakątki naszej Puszczy i zagrodę żubrów w Wolisku. Jako gospodarze terenu, właczyliśmy się w organizację, a każdy, kto dotarł do mety otrzymał od nas sadzonki drzewek, by niewielki fragment Puszczy Boreckiej zabrać ze sobą nie tylko w pamięci.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, dziekujemy za wizytę w Puszcy Boreckiej, zasłużone brawa należą się zwycięzcom biegów, choć ukłony ślemy w stronę każdego, kto odważył się stanąć na starcie i osiągnął metę. Organizatorzy - dla Was brawa szczególne, bo Borecka Łękuk Trail to wspaniała impreza z piękną atmosferą, w sercu puszczy i z zielonym, leśnym sercem.

Na kolejną odsłonę BŁT już dziś zapraszamy za rok, do Puszczy Boreckiej zaś nieustająco. Tych, którzy nas nie odwiedzili i tych, którzy chcą wspomnienia przywołać obrazem zapraszamy do galerii zdjęć Krzysztofa Karpińskiego i Radka Nowackiego, które zostały zamieszczone na stronach organizatora.

 


Borecka Łękuk Trail 2021

Puszcza Borecka ma wiele walorów nie do przecenienia. Tym razem spotykamy się jej biegowych ścieżkach. Od szybkich 13,5 km do ultra 50 km. Zakładajcie buty!

Trwa końcowe odliczanie do startu biegu Borecka Łękuk Trail. Impreza odbędzie się 20-go listopada 2021 r.  na terenie Puszczy Boreckiej, a główną areną zmagań zawodników z całej Polski będzie Folwark Łękuk.
Biegacze będą rywalizować na trzech dystansach; Dubinek 13,5km, Wolisko 21km i Litygajno 50km. Na listach startowych jest ponad dwieście nazwisk, ale zapisy ciągle są otwarte i w każdej chwili można dołączyć do grona uczestników. Wystarczy wejść na stronę www.boreckatrail.pl i dokonać rejestracji. Na biegaczy czeka wiele atrakcji; ręcznie robione, gliniane medale, koszulki, i opaski, a na mecie wyśmienita mazurska kuchnia.

Trasy biegów Wolisko 21km i Litygajno 50km przebiegną przez Pokazową Zagrodę Żubrów w Wolisku
W przeddzień startu odbędzie się otwarta konferencja, której gośćmi będą:

  • Katarzyna Zubowicz, aktualna Mistrzyni Polski w maratonie na wózkach,
  • Rafał Kot - Góral z Mazur,  trzykrotny zwycięzca Biegu Siedmiu Szczytów 240km,
  • Darek Strychalski, niepełnosprawny biegacz, uczestnik Badwater Ultramarathon
  • Tadeusz Dziekoński - legendarny atestator tras biegowych w kraju i na świecie z imponującym dorobkiem ponad 300 przebiegniętych maratonów.
  • Krzysztof Przyłucki - właściciel Folwarku Łękuk, doświadczony zawodnik Adventure Race, miłośnik biegów ultra.

Weekend w Puszczy Boreckiej zapowiada się imponująco.
Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie www.boreckatrail.pl oraz na profilu Facebook Borecka Łękuk Trail.

Na starcie i mecie biegu nie zabraknie leśników - zapraszamy do naszych stoisk, a i wśród uczestników znajdziecie leśnych braci! Nadleśnictwa Borki i Czerwony Dwór wspomagają organizatorów a kilku pracowników staruje w biegu - trzymamy kciuki!


Wielkanoc 2021

Wesołych Świąt!

Niech nadchodzące Święta Wielkanocne rozbudzą w naszych sercach kwitnącą wiosnę,
a wraz z nią radość i optymizm na każdy dzień.
Zdrowych, ciepłych i pełnych nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
oraz pięknych spotkań
z budzącą się do życia przyrodą
życzy
Mariusz Kimszal
Nadleśniczy Nadleśnictwa Czerwony Dwór
wraz z pracownikami


Łączą nas drzewa

Pierwszy dzień wiosny to także Międzynarodowy Dzień Lasów. Tego dnia wystartuje również ogólnopolska kampania „Łączą nas drzewa”. Akcja ma skoncentrować uwagę Polaków na roli drzew w przyrodzie.

Podczas wydarzeń, które zaplanowano do końca kwietnia (rozpoczną się po zniesieniu obostrzeń), zostaną posadzone drzewa i odbędzie się również szereg leśnych imprez. Zorganizują je Lasy Państwowe wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Po złagodzeniu obecnych obostrzeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej w kraju sadzenia pamiątkowych drzew z udziałem znanych osobistości, odbędą się w każdej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
- Chcemy zaakcentować, że wspólnotę narodową budujemy także w relacjach z ojczystą przyrodą. Przyroda to spuścizna, którą odziedziczyliśmy po przodkach i którą przekażemy następcom. Wyrazem naszej dbałości o przyrodę jest sadzenie drzew i dbałość o nie. Pokażemy, że łączą nas drzewa – zapowiada Edward Siarka, pełnomocnik rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa.

ednostki Lasów Państwowych zaplanowały kilkadziesiąt wydarzeń, które będą odbywały się po zniesieniu aktualnych ograniczeń. By dowiedzieć się o przywracanych leśnych spacerach, imprezach sportowych, akcjach sprzątania i warsztatach, warto śledzić strony regionalnych jednostek Lasów Państwowych.
Aktualnie leśnicy zachęcają do wzięcia udziału w wydarzeniach online - licznych wirtualnych spacerach, webinarach i lekcjach o przyrodzie, oraz leśnych spacerów w gronie najbliższych.

Szereg propozycji została przygotowana w taki sposób, by można było z nich skorzystać samodzielnie i w gronie najbliższych członków rodziny. Taki charakter będzie miał spacer w Nadleśnictwie Radomsko. 24 kwietnia leśnicy rozlokują na liczącej ok. 3 km trasie kilka punktów, gdzie będą pokazywać różne ciekawostki. Na jednym ze stanowisk będzie można posadzić własne drzewo. Inną propozycją, obliczoną na kameralne odwiedziny w lesie, są leśne kąpiele. Tę prozdrowotną aktywność będzie można podjąć korzystając z instrukcji przygotowanej przez Lasy Państwowe.

- Przeszło rok przeżyliśmy w cieniu pandemii. Zamknięci w domach, pozbawieni światła słonecznego, ślęcząc przed ekranami. Brak nam kontaktu ze światem. Dlatego proponujemy Polakom, by ruszyli do lasu i na nowo poczuli łączność z przyrodą – mówi Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych.


Po raz drugi #sadziMY z prezydentem

Dzięki inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pierwszej Damy teraz wszyscy mogą z łatwością posadzić własne drzewo. Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY i posadź drzewko!

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla nas. Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce stale przybywa. Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie. Dzięki inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pierwszej Damy teraz wszyscy mogą z łatwością posadzić własne drzewo. Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY i posadź drzewko!

 

 

W Nadleśnictwie Czerwony Dwór czekamy na Was przed siedzibą nadleśnictwa w Czerwonym Dworze 13 (gmina Kowale Oleckie) w godzinach 9 – 15. Serdecznie zapraszamy – odbierz swoją sadzonkę i posadź z nami drzewo. #sadziMY.Sadzonki będą rozdawane 18 września 2020 r. w siedzibach wszystkich  430 nadleśnictw oraz 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce. Dla wszystkich chętnych przygotowaliśmy łącznie aż milion sadzonek.

Tego samego dnia akcję oficjalnie zainaugurują Prezydent RP Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, którzy wezmą udział w odnawianiu powierzchni na terenie leśnictwa Zdroje w Nadleśnictwie Lipusz, najbardziej zniszczonym przez „huragan 100-lecia” w sierpniu 2017r.  Para Prezydencka wspólnie między innymi z pracownikami administracji publicznej, harcerzami, żołnierzami, strażakami, pracownikami Lasów Państwowych, posadzi na powierzchni blisko 6,44 ha 64 tys. nowych drzew.


Rozdajemy sadzonki!

Przyłącz się do naszej akcji i samemu posadź drzewko! Sadzonki będą rozdawane w najbliższy piątek na terenie szkółek zespolonych nadleśnictwa.

Odbiór sadzonek będzie możliwy 24 kwietnia 2020r. (piątek) na terenie szkółek zespolonych nadleśnictwa od godz. 10.00 do  14:00  (lub do wyczerpania zapasów) po zebraniu wcześniejszych zgłoszeń telefonicznych od zainteresowanych. Zachęcamy do posadzenia rozdawanych przez nas drzewek na swoich działkach,  ogródkach i przy posesjach.

 

Serdecznie zapraszamy!  


#sadziMY las z prezydentem Andrzejem Dudą

Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji i samemu posadź drzewko! Sadzonki będą rozdawane już 26 kwietnia we wszystkich nadleśnictwach w całym kraju.

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec - drewno - tworzący domy również dla nas.

Odbiór sadzonek będzie możliwy w siedzibach wszystkich 430 nadleśnictw w całej Polsce 26 kwietnia, od godz. 9.00 do wyczerpania zapasów. W Czerwonym Dworze zapraszamy od 7:15!

Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce przybywa. Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie. Dzięki inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej teraz wszyscy będą mogli z łatwością posadzić własne drzewo.
Już 26 kwietnia, w ramach ogólnopolskiej akcji #sadziMy, każdy może w siedzibie najbliższego nadleśnictwa odebrać sadzonkę i posadzić ją na własnym gruncie, aby móc później drzewko samodzielnie pielęgnować i podziwiać, jak z roku na rok rośnie.

 

Tego samego dnia, 26 kwietnia, uroczystej inauguracji akcji #sadziMY dokona prezydent Andrzej Duda, który wraz z pierwszą damą weźmie udział w odnawianiu powierzchni w leśnictwie Jakubowo w  Nadleśnictwie Rytel, jednej z wielu zniszczonych przez huragan 100-lecia w sierpniu 2017 r. Spotka się tam ponad 1000 osób, aby posadzić 100 ha nowego pokolenia lasu. W wydarzeniu obok pary prezydenckiej uczestniczyć będą m.in. pracownicy administracji publicznej, harcerze, żołnierze Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, pracownicy Lasów Państwowych, uczniowie Technikum Leśnego w Tucholi. Łączna liczba drzewek posadzonych w ramach tego wydarzenia przekroczy 300 tys.

Znajdź siedzibę najbliższego nadleśnictwa:

Huragan 100-lecia był największym takim kataklizmem w 95-letniej historii Lasów Państwowych. W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. nawałnice połamały i wywróciły miliony drzew na powierzchni ok. 70 tys. ha w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy po Kaszuby.  Obszar zniszczeń w lasach odpowiadał wielkością całej aglomeracji warszawskiej. W ciągu dwóch lat Lasy Państwowe uprzątnęły już ponad 90 proc. całego terenu po kataklizmie. Pracowało przy tym ponad 1200 leśników i ok. 4 tys. pracowników prywatnych firm usług leśnych oraz kilkaset maszyn leśnych. Dziś przyszedł czas na odtworzenie zniszczonych lasów. W najbliższych latach leśnicy posadzą tam blisko 220 mln nowych drzew.

 


Szkolenie z ochrony lasu

Katastrofalne osłabienie drzewostanów w związku z suszą oraz nowe zagrożenia to poważny problem.

27 lutego 2020 r. w naszym nadleśnictwie gościliśmy koleżanki i kolegów z sąsiednich nadleśnictw. Pracownicy RDLP w Białymstoku (Wydział Ochrony Lasu) oraz Zakładu Ochrony lasu z Olsztyna omówili czynniki zagrażające trwałości lasu - aktywność kornika sześciozębnego, żerdziówki sosnówki, korników świerka i opietków w dąbrowach. Poruszono zagadnienia dotyczące zasad higieny lasu oraz ochrony upraw i młodników. Po prezentacjach i wykładach części teoretycznej odbyły sie zajęcia terenowe. Szkolenie podsumowano na terenie wiaty edukacyjnej nadleśnictwa.

Szkolenie miało również miły - osobisty - akcent. Kolega z naszego nadleśnictwa zajmujący się ochroną lasu w tak zacnym towarzystwie został powołany do Służby Leśnej. Gratulacje!


Co w lesie huczy?

"Co w lesie huczy" przełożone!

W związku z decyzjami organów państwa i zaleceniami służb sanitarnych odnośnie epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) informujemy, że wydarzenie "Co w lesie huczy" zostaje przełożone.
Poinformujemy o nowym terminie i już dziś zapraszamy!


Ełcka Zmarzlina 2019

Ponad 600 osób rywalizowało w pierwszy weekend stycznia (4-5.01.2019 r.) na trasie ultramaratonu na orientację.

Ełcka Zmarzlina to ultramaraton na orientację. Impreza ma na celu sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej, prezentację walorów krajoznawczych Mazur oraz propagowanie turystyki pieszej i aktywnego wypoczynku. Nadleśnictwo Czerwony Dwór udostępniło na trasę ultramaratonu najpiękniejsze obaszary Puszczy Boreckiej, zapewniło miejsce do startu, a nad bezpieczeństwem uczestników czuwała Straż Leśna.Podczas imprezy uczestnicy mają do wyboru trzy dystanse: 100, 50 i 20 km. Obowiązują limity czasowe na pokonanie dystansów: 100 km  24 - godzinny,  50  km 12 – godzin,  20 km 7 - godzin. Trasa maratonu wymagała bardzo dobrej zaprawy w turystyce pieszej, orientacji w terenie i znajomości topografii. Dystans 100 km, którego start miał miejsce w siedzibie naszego nadleśnictwa, jest zaliczany do klasyfikacji mistrzostw Polski.  Pogoda niestety nie sprzyjała uczestnikom, a budowniczy trasy ustawił poprzeczkę bardzo wysoko. Na blisko sześćdziesięciu startujących na najdłuższym, 100 km dystansie, dwudziestu nie ukończyło trasy. W maratonie nie zabrakło leśników, a Nadleśnictwo Czerwony Dwór miało swojego reprezentatnta na dystansie 50 km. Koledze Tomkowi i wszystkim startującym gratulujemy podjętego trudu, a finiszerom - mety, medalu i trofeów!

Opis imprezy, trasy i wyniki znajdziecie tutaj: http://mosir.elk.pl/imprezy/elcka-zmarzlina/


Międzynarodowy Dzień Lasów

Dzień 21 marca Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło Międzynarodowym Dniem Lasów, który od 2012 roku obchodzony jest na całym świecie.

Obchody Międzynarodowego Dnia Lasów podnoszą świadomość społeczeństw o znaczenia lasów dla człowieka. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) organizując ten dzień, zachęca kraje do propagowania idei i działalności związanej z lasami. Tematem Międzynarodowego Dnia Lasów w 2019 roku są „Lasy i Edukacja". Obchody odbywają się pod hasłem „Naucz się kochać lasy".

W bieżącym roku, Organizacja Narodów Zjednoczonych organizując Międzynarodowy Dzień Lasów podkreśla następujące kwestie:

Zrozumienie lasów i utrzymanie ich w dobrym stanie jest kluczowe dla naszej przyszłości

Lasy pomagają w utrzymaniu powietrza, gleby, wody oraz człowieka w dobrym stanie. Są zasadniczym elementem wielu wyzwań, z którymi się obecnie mierzymy, takich jak przeciwdziałanie zmianom klimatu, eliminowanie głodu czy realizacja idei zrównoważonego rozwoju społeczności miejskich i wiejskich. Ich rola stanie się z czasem jeszcze większa, populacja ludzka nieustannie bowiem rośnie i do 2030 roku osiągnie 8,5 miliarda.

Nigdy nie jesteś zbyt młody, by zacząć uczyć się o drzewach

Pomaganie najmłodszym w łączeniu się z naturą  sprawia, że młode pokolenia mają większą świadomość korzyści płynących ze zrównoważonego zarządzania drzewami i lasami. Dla niektórych dzieci lasy są bezpośrednim źródłem pokarmu, drewna, a także schronieniem, są częścią ich codziennego życia. Inne dzieci mogą odkrywać lasy w salach lekcyjnych i w szkołach leśnych, spędzając czas na wycieczkach z przewodnikiem do lasów lub parków miejskich, albo mogą się uczyć o drzewach rosnących w ogrodach.

Nowoczesna i tradycyjna wiedza to klucz do zachowania lasów w dobrym stanie

Leśnicy dobrze znają i rozumieją naturę, ale równocześnie poznają najnowocześniejsze technologie, by sprawnie zarządzać naszymi lasami w sposób zrównoważony. Społeczności lokalne mają nieocenione doświadczenie i ogromną wiedzę w zakresie ochrony zasobów leśnych oraz ich zrównoważonego pozyskania. Kobiety wiejskie, na przykład, które zgodnie z tradycją wielu regionów świata zbierają w lesie pożywienie i drewno opałowe, mogą przekazać tę wiedzę i doświadczenie młodszym pokoleniom.

Inwestowanie w edukację leśną może zmienić świat na lepsze

Inwestowanie w edukację leśną na wszystkich poziomach może pomóc naukowcom, politykom, leśnikom i lokalnym społecznościom w zatrzymaniu procesu wylesiania oraz przywracaniu do życia zdegradowanych krajobrazów. W zamian za to zdrowe lasy przyczynią się do osiągnięcia wielu celów zrównoważonego rozwoju, zapewniając na przykład środki do życia najbiedniejszym społecznościom świata oraz pomagając w zachowaniu różnorodności biologicznej.

Równy dostęp do edukacji leśnej dla kobiet i mężczyzn

Wiele państw usilnie dąży do tego, by coraz więcej kobiet podejmowało studia leśne, widząc w równym dostępie do edukacji zarówno kobiet, jak i mężczyzn swoje priorytetowe zadanie. Równość płci w edukacji leśnej daje kobietom z obszarów wiejskich możliwość zrównoważonego zarządzania lasami.

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku dysponują bazą turystyczną i edukacyjną licząca ponad 2500 różnych obiektów. Bazę noclegową tworzy 87 obiektów, którymi są: ośrodki szkoleniowo - wypoczynkowe, kwatery myśliwskie, pokoje gościnne, miejsca i pola biwakowania oraz kempingi. Na potrzeby harcerzy leśnicy z białostockiej dyrekcji LP udostępniają ponad 20 miejsc na rozbicie obozów i biwaków. Turyści zmotoryzowani mogą korzystać z ponad 190 miejsc postoju pojazdów i 10 parkingów leśnych. Obiekty te doposażone są w zadaszone wiaty, stoły, ławki, a niekiedy i paleniska na ognisko lub kominki. W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jest 8 ośrodków edukacyjnych i 17 izb edukacyjnych. Niektóre nadleśnictwa dysponują zielonymi klasami. W każdym z tych obiektów nauczyciele i opiekunowie, we współpracy z leśnikami, mogą przeprowadzić zajęcia wykorzystując zgromadzone tam eksponaty przyrodnicze i inne pomoce dydaktyczne.

Leśnicy określili, że na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jest ponad 2200 atrakcji przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych. Wśród nich są m. in.: zagrody pokazowe zwierząt, ogrody leśne, punkty widokowe, plaże, siłownie pod „chmurką”, miejsca pamięci narodowej i kultu religijnego, cmentarze, ruiny oraz pomniki przyrody.


XXI Seminarium Ekologiczne

Oszczędzaj wodę, dbaj o powietrze, to nie moda, to konieczność! Siódmego maja 2019 r. po raz kolejny spotkaliśmy się w Budrach.

Już po raz XXI odbyło się doroczne Seminarium Ekologiczne.

Projekt rozwojowy „Las energii” - Odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL LP.
Projekt zakłada m.in. podjęcie działań w celu poprawy bezpieczeństwa i efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych, promocji odnawialnych źródeł energii i pojazdów elektrycznych.
Więcej informacji znajdziecie na stronach projektów rozwojowych PGL LP.
Tradycyjnie dyskutowaliśmy i rozważaliśmy problemy związane z ekologią, jak na dojrzałe seminarium ekologiczne przystało. Tegoroczna tematyka to oszczędzanie wody i ochrona powietrza w kontekście wyczerpujących się zasobów.

Prelekcje skupiły się głównie na analizie stanu obecnego oraz prognozie. Nie zabrakło tematów związanych z energią słoneczną i elektromobilnością - tę ostatnią poznaliśmy dzięki prezentacji samochodu elektrycznego zakupionego w ramach projektu rozwojowego "Las energii" PGL LP.

Nad XXI Seminarium Ekologicznym patronat honorowy objął Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Pan Andrzej Józef Nowak.

Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Węgorapa - Gołdapa; Szkoła Podstawowa w Budrach; Urząd Gminy w Budrach; Nadleśnictwo Czerwony Dwór; Starostwo Powiatowe w Węgorzewie.


Awanse 2019

30 lipca 2019 r. tradycyjnie spotkaliśmy się na terenie wiaty edukacyjnej nadleśnictwa.

Jak co roku spotkaliśmy się by symbolicznie zamknąć pewien okres w pracy nadleśnictwa. Tradycyjnie już była to okazja by oficjalnie pożegnać koleżanki i kolegów, którzy odeszli na emeryturę oraz cieszyć się z awansów pracowników.

95 lat Lasów Państwowych

95 lat temu (28.06.1924) podpisano w Polsce dokument powołujący Lasy Państwowe. To bardzo ważny dzień dla nas.

Zapraszamy poczytania i pooglądania 95 lat naszej historii - Leśny wechikuł czasuOd 95 lat pracujemy dla dobra lasu i ludzi. Godząc różne potrzeby, różne cele, które czasem trudno ze sobą pogodzić. Szukając najlepszych rozwiązań i wsłuchując się w głos przyrody i ludzi. Dbając o lasy, chroniąc je, dostarczając ludziom drewno i zapewniając zarazem miejsce do wypoczynku. Gospodarując lasem w taki sposób, by pogodzić wszystkie jego funkcje jednocześnie.

95 lat w trzy minuty przeżyjecie oglądając film przygotowany z tej okazji.


Zakaz wstępu do lasu!

Ze względu na skutki nawałnicy w nocy z dnia 26 na 27 czerwca 2019 r. musimy zadbać o Wasze bezpieczeństwo!

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788, z późn. zm.)  informuję, iż wprowadzony został okresowy zakaz wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Czerwony Dwór.

 

 

Lasy objęte zakazem wstępu, oznaczone są przy drogach wjazdowych oraz w miejscach gdzie wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna, tablicami z napisem „ZAKAZ WSTĘPU”.

 

Przebywanie, przechodzenie, przejeżdżanie przez lasy objęte zakazem wstępu stanowi wykroczenie wskazane przez przepis art.151 § 1 Kodeksu Wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2015.1094 ze zm.).

Przyczyną wprowadzenia zakazu jest zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, związane z wystąpieniem w lasach zniszczenia oraz znacznego uszkodzenia drzewostanów, przejawiającego się masowym zniszczeniem drzew i drzewostanów na skutek silnych wiatrów, stanowiących realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia.

Zakaz wstępu do lasu nie dotyczy:

1) pracowników Zakładów Usług Leśnych wykonujących prace na rzecz nadleśnictwa,

2) firm transportowych w zakresie wywozu drewna,

3) pracowników Nadleśnictwa Czerwony Dwór.

 

Termin obowiązywania zakazu wstępu ustalono:

od dnia 01 września 2019 r. do 30 września 2019 r.

 

 

                                                                                        Nadleśniczy

                                                                              Nadleśnictwa Czerwony Dwór


Ćwiczenia pożarnicze

Co łączy 110 mm wąż strażacki, 6 oddziałów leśnych i trzy miasta powiatowe?

Ogień w lesie? Ogień gdziekolwiek to wielka tragedia. Dla tego ważnym elementem służby pożarników są ćwiczenia, bo od sprawnego działania zależy skuteczny przebieg akcji ratunkowej. 17 kwietnia 2019 r. na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przeprowadziła ćwiczenia gaszenia pożarów lasów oraz dostarczania wody na duże odległości. Ćwiczenia miały charakter doskonalący, duży nacisk położono na realizację procedur i dokładne wykonywanie czynności. W Puszczy Boreckiej gościliśmy funkcjonariuszy: WK PSP w Olsztynie, PK PSP JRG z Ełku, Gołdapi i Olecka, druhów z OSP Kowale Oleckie i Dunajki. Uczestnikom ćwiczeń gratulujemy i obyśmy się spotykali wyłącznie z takiego powodu!

Wizyta leśników z Pomorza

Leśnicy, to jedna wielka rodzina. Gościliśmy naszych kolegów z Pomorza.

5 września 2018 r. odwiedzili nas goście z Nadleśnictwa Kaliska, z gdańskiej RDLP. Koleżeńska wizyta w przebiegła w bardzo przyjemnej atmosferze i miała bardzo profesjonalny wymiar. Ponieważ obie jednostki niedawno zakończyły remont siedziby, leśnicy z Pomorza zwiedzili siedzibę nadleśnictwa, porównując obydwie inwestycje i zastosowane technologie, a także warunki pracy załogi. O samej inwestycji, termomodernizacji i odnawialnych źródłach energii opowiadał Tomasz Łaskowski. Podobnie było z osadą leśnictwa, kancelarią i warunkami pracy leśniczego. Potem Wiesław Bernatowicz i Zbigniew Rydzewski przedstawili ochronę przyrody na przykładzie rezerwatu "Lipowy Jar" i nasze działania w projekcie "Restytucja cisa na terenie RP". W szkółkach zespolonych nadleśnictwa gościł nas Daniel Wierzbiński - przedstawił gospodarkę szkółkarską i produkcję sadzonek. Koledzy z Kalisk zapoznali się z prowadzoną w Czerwonym Dworze gospodarką nasienną - zwiedziliśmy drzewostan WDN świerkowy z powstającym odnowieniem naturalnym oraz sposób inicjowania i prowadzenia naturalnego odnowienia sosnowego a także uprawę świerkową testująca drzewostany. Zwiedzanie zakończyliśmy w miejscu niezwykłym, czyli w Piramidzie w Rapie.
Gościom bardzo smakowały kartacze! Dziękujemy za wizytę i do zobaczenia za rok.

Piramida w Rapie uratowana!

26 listopada 2018 r. odbył się odbiór techniczny prac remontowo - budowlanych i konserwatorskich, czym oficjalnie zakończyliśmy prace w piramidzie.

Po trwających blisko pięć miesięcy pracach remontowo - budowlanych i konserwatorskich budowlę udało się uratować. Przypomnimy, że jej stan wymagał natychmiastowej interwencji, gdyż piramida groziła zawaleniem. Oprócz upływu czasu, do zniszczeń zabytku przyczynili się wandale.

Tu znajdziecie kalendarium prac i galerię zdjęć!Osoby i instytucje zaangażowane w ratowanie Piramidy w Rapie:
- Nadleśnictwo Czerwony Dwór, Lasy Państwowe, nadleśniczy Mariusz Kimszal, sekretarz nadleśnictwa Tomasz Łaskowski
- Revita Art Sp. z o. o. Dewajtis Art, ul. Dewajtis 5/7, 01-815 Warszawa - prezes zarządu p. Krystyna Wadzyńska
- Nadzór inwestorski - Romuald Muszyński, Projektowanie, nadzór inwestorski, Maldanin 18c, 12-200 Pisz
- Nadzór archeologiczny - Izabela Mellin-Wyczółkowska, Mazurska Pracownia Archeologiczna "Rudka", ul. Bałtycka 18, 11-400 Kętrzyn
- Nadzór konserwatorski - dr hab. Janusz Smaza prof. ASP, artysta plastyk
- Projekt budowlany i program prac konserwatorskich - eSPe Studio Stanisław Politalski, Plac Słoneczny 9/1, 01-528 Warszawa
Całość prac została sfinansowana z funduszu leśnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.


#‎100leśników100godzin100kilometrów100latniepodległości‬

Leśnicy sportowo uczcili 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Akcja została zorganizowana została w formie rywalizacji na platformie Endomondo. Szczegóły i bieżące informacje znajdziecie na facebook'owym profilu akcji.
Lokalizacje poszczególnych uczestników znajdziecie na mapce.
Biegiem, rowerem, psim zaprzęgiem. Trasą z Maratonu do Aten, leśnymi ścieżkami i miejskimi asfalatami. Każda trasa zaczynała lub kończyła się w miejscu ważnym. Każdy przemierzony kilometr układa się w słowo NIEPODLEGŁA!

Leśnicy swoją aktywnością uczcili 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Rywalizacja trwała od 7 do 11 listopada 2018 r. i zaangażowało się w nią 100 leśników z całego kraju. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest Marcin Pelcner. W imieniu naszego nadleśnictwa wyzwanie podjął Tomasz Łaskowski. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!