Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Czerwony Dwór działa na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (Dz. U. 2020 poz. 6), aktów wykonawczych do tej ustawy, statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, oraz regulaminu organizacyjnego. Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych wchodzącą w skład Regionalnej Dyrekcji LP w Białymstoku

Organizacja wewnętrzna

I. Nadleśniczy (N)
1.    Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią pełną odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.
2.    Nadleśniczy wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące na obszarze nadleśnictwa, w szczególności ustala, wdraża i aktualizuje regulamin organizacyjny, regulamin kontroli wewnętrznej i regulamin pracy.
3.    Nadleśniczy zatrudnia i zwalnia pracowników nadleśnictwa.
4.    W razie nieobecności nadleśniczego pracą nadleśnictwa kieruje zastępca nadleśniczego, w razie nieobecności zastępcy nadleśniczego – główny księgowy.
5.    Nadleśniczy może, w szczególności na czas swojej nieobecności, upoważnić inne osoby do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych przez niego sprawach.
6.    Nadleśniczy realizuje zadania i obowiązki z zakresu organizacji ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego.
7.    Nadleśniczy zapewnia przekazanie wszelkich niezbędnych informacji na potrzeby zarządzenia kryzysowego oraz o zdarzeniach niebezpiecznych poprzez wyznaczanie osób i podległych komórek organizacyjnych zobowiązanych do przekazania meldunków do RDLP.
8.    Nadleśniczy realizuje i odpowiada za realizację zadań obronnych wynikających z obowiązujących przepisów i wytycznych w tym zakresie.
9.    Nadleśniczy odpowiada za przestrzeganie ustawy o ochronie informacji niejawnej w zarządzanej jednostce.
10.    Nadleśniczy odpowiada za realizację zadań wynikających z administrowania SILP.
11.     Nadleśniczy odpowiada za przestrzeganie Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej oraz podejmowanie działań mających na celu zapobieganie mobbingowi”.

II. Strukturę organizacyjną nadleśnictwa stanowią:
1)    biuro nadleśnictwa,
2)    leśnictwa – kierowane przez leśniczych (ZL),
3)    jednostki do zadań szczególnych:
a)    Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ) – kierowany przez leśniczego ds. łowieckich (ZŁ),
b)    gospodarstwo szkółkarsko – nasienne – kierowane przez leśniczego ds. szkółkarskich (ZS).
2.    W skład biura nadleśnictwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)    działy:
a)    Dział Gospodarki Leśnej (ZG) - kierowany przez zastępcę nadleśniczego (Z),
b)    Dział Finansowo – Księgowy (KF) - kierowany przez głównego księgowego (K),
c)    Dział Administracyjno - Gospodarczy (SA) - kierowany przez sekretarza (S),
d)    Posterunek Straży Leśnej - kierowany przez komendanta (NS),
2)    samodzielne stanowiska pracy:
a)    inżynier nadzoru (NN1),
b)    inżynier nadzoru (NN2),
c)    ds. pracowniczych (NP).
III.    Sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) powierza się pracownikowi posiadającemu uprawnienia do prowadzenia tych spraw, przy czym pracownik ten prowadzi również inne sprawy przypisane do jego stanowiska pracy. Zagadnienia BHP podlegają bezpośredni nadleśniczemu, którym nadaje się symbol NB.
IV.    W nadleśnictwie zatrudniani mogą być okresowo stażyści, celem umożliwiania odbycia stażu absolwentom szkół średnich i wyższych, których przydziela się do pracy w odpowiednich komórkach organizacyjnych w zależności od kierunku ukończonej szkoły średniej lub wyższej.